Art. 4. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 4. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  4.

Następujące dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia, nie ogłoszone w Tygodniku Urzędowym, ani też w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują na obszarze b. dzielnicy pruskiej z dniem ich wejścia w życie, na mocy ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego, względnie Dzienniku Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej, jednakże najwcześniej ż dniem 12 sierpnia 1919 r.

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie statutu Polskiego Państwowego Banku Rolnego (Dz. Pr. № 12 poz. 134).

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. Pr. № 19 poz. 226).

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie udzielenia rolnikom., poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce (Dz. Pr. 1919 r. № 27 poz. 248).

Ustawa z dnia 9 maja 1919 r. w przedmiocie udzielenia kredytu gwarancyjnego do sumy 20 mijjonów angielskich funtów sterlingów dla przemysłowców włókienniczych przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową (Dz. Pr.. № 41 poz. 297).

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie przeznaczenia 75.000.000 marek na ulgowe pożyczki dla przemysłowców (Dz. Pr. № 44 poz. 313).

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa do sumy marek 50.000.000 na ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych (Dz. Pr. № 44 poz. 314).

Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o Komisji Kodyfikacyjnej (Dz. Pr. № 44 poz. 315).

Ustawa z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. Pr. № 59 poz. 356).

Ustawa z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny (Dz. Pr. № 62 poz. 368).

Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o przymusowem nauczaniu w wojsku polskiem (Dz. Pr. № 63 poz. 373).

Ustawa z dnia 22 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Głównego-Urzędu Ziemskiego (Dz. Pr. № 63 poz. 376).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o odpowiedzialności osób wojskowych za przestępstwa z chęci zysku (Dz. Pr. № 64 poz. 386).

Ustawa z dnia 29 lipca 1919 .r., o tymczasowem sądownictwie wojskowem (Dz. Pr. № 65 poz. 389).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. P. № 65 poz. 393).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o powołaniu pracowników kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu i telefonu do służby w armji (Dz. Pr. № 65 poz. 396).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r. (Dz. Pr. № 65 poz. 397).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu-stopni oficerskich w wojsku polskiem (Dz. Pr. № 65 poz. 399).

Na 75. Dziennik Ustaw. Poz. 511. 1367

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. orderu wojskowego "Virtuti-Militari" (Dz. Ust. № 67 poz. 409).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. w przedmiocie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1919 r. (Dz. Pr. № 21 z r. 1918 poz. 66) o Urzędzie Patentowym (Dz. Ust. № 67 poz. 410).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. № 69 poz. 416).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz. Ust. № 73 poz. 424).

Ustawa z dnia 30 października 1919 r. o ratyfikacji konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji (Dz. Ust. № 88 poz. 481).

Ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. o tymczasowej nadzwyczajnej Komisji rewizyjnej (Dz. Ust. № 89 poz. 484).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r. (Dz. Ust. № 91 poz. 495).

Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. o spisie podoficerów (Dz. Ust. № 92 poz. 499).

Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. w przedmiocie zmiany punktu 2 art. 19 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. № 67 z r. 1919 poz. 409) o orderze wojskowym "Virtuti Militari" (Dz. Ust. № 92 poz. 500).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. № 95 poz. 510).

Przepis wykonawczy do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. (Dz. Ust. Ne 95 poz. 511).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ust. № 95 poz. 512).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z 1831 i 1863 r. także na weteranów z 1848 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 2 poz. 4).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863 (Dz. Ust. 1920 r. № 2 poz. 5).

Ustawa z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rrzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. № 5 poz. 26).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1920 r. w przedmiocie dopłaty do ceł (agia) (Dz. Ust. № 5 poz. 35).

Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowem sądownictwie wojskowem (Dz. Ust. № 6 poz. 39).

Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r., uzupełniająca uchwałą Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Ust. № 17 poz. 84).

Ustawa z dnia 13 lutego 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Ust. № 17 poz. 85).

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przejęcia administracji kolejnictwa na ziemiach b. dzielnicy pruskiej przez Ministerstwo Kolei Żelaznych (Dz. Ust. № 19 poz. 95).

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie (Dz. Ust. № 19 poz. 98).

Ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie przyznania osobom wojskowym nadzwyczajnych dodatków drożyźnianych (Dz. Ust. № 20 poz. 105).

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie podziału województwa Pomorskiego na okręgi wyborcze (Dz. Ust. rok 1920 № 20 poz. 111).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Ust. rok 1920 № 20 poz. 112).

Instrukcja do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnie 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18 poz. 46) ze zmianami, wynikającemi z dekretów z dnia 19 i 26 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 20 poz. 63 i № 21 poz. 74) oraz z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 65 poz. 393) - (Dz. Ust. rok 1920 № 20 poz. 113).

Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z roku 1920 r. (Dz. Ust. № 21 poz. 115).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sprostowania instrukcji do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18 poz. 46) ze zmianami, wynikającemi z dekretów z dnia 19 i 26 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 20 poz. 63 i № 21 poz. 74) oraz ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 65 poz. 393), umieszczonej w № 20 Dz. Ust. z dnia 4 marca 1920 r. poz. 113 (Dz. Ust. rok 1920 № 21 poz. 120).

Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. o budowie linji kolejowej Sierpc - Brodnica (Dz. Ust. № 23 poz. 126).

Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z roku 1920 (Dz. Ust. № 25 poz. 152).

Ustawa z dnia 9 marca 1920 r. o przyznaniu kredytów na zaopatrzenie armji (Dz. Ust. № 25 poz. 154).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia polskich marek statystycznych (Dz. Ust. № 25 poz. 155)..

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o stemplowaniu i wymianie banknotów koronowych, emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski (Dz. Ust. № 28 poz. 166).

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. w przedmiocie zamiany asygnat pożyczki państwowej z roku 1918, subskrybowanej w złocie po kursie nominalnym, na obligacje pożyczki z 1920 r. (Dz. Ust. № 28 poz. 167).

Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. (Dz. Ust. № 17 poz. 85), dotyczącej dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Ust. № 31 poz. 179).

Ustawa z dnia 23 marca 1920 r. o "Komitecie Floty Narodowej" (Dz. Ust. № 32 poz. 187).

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., protokułu, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. i traktatu między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Polską, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 35 poz. 199).

Traktat pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i .Skojarzonemi a Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 35 poz. 200).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1920 r. w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ust. № 37 poz. 213).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie terminu czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ust. rok 1920 № 37 poz. 214).

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowania zobowiązań rublowych na marki polskie (Dz. Ust. № 38 poz. 216).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Ust. № 38 poz. 217).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych (Dz. Ust. № 38 poz. 218).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o wypuszczeniu serji i biletów skarbowych (Dz. Ust. № 38 poz. 219).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z 1918 r. (Dz. Ust. № 38 poz. 221).

Ustawa z dnia 4 maja 1920 r. o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i wojskowych (Dz. Ust. № 39 poz. 230) wraz ze sprostowaniem, zamieszczonem w Dz. Ust. № 42 na stronie 698.

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1920 r. o rozciągnięciu Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, na koleje b. zaboru austrjackiego i pruskiego (Dz. Ust. № 40 poz. 245).

Konwencja w przedmiocie emigracji i imigracji, zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzecząpospolitą Francuską (Dz. Ust. rok 1920 № 41 poz. 246).

Oświadczenie rządowe o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji polsko francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji (Dz. Ust. rok 1920 № 41, poz. 247).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1920 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5°/o wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918, (Dz. Ust. № 42, poz. 254).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1920 r. w przedmiocie stosowania taryfy celnej do zagranicznych wód mineralnych naturalnych (Dz. Ust. № 43, poz. 259).

Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich (Dz. Ust. № 47, poz. 285).

Ustawa z dnia 29 maja 1920 r. o tymczasowych emeryturach wojskowych (Dz. Ust. № 47, poz. 286).

Rozporządzenie Rady Ministrów, normujące użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego na mocy uchwały sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 47, poz. 290).

Ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r., zmieniająca przepis art. 2 ustawy 2 dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z roku 1831 i 1863 także na weteranów z 1848 r. (Dz. Ust. № 50, poz. 306).

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. o organizacji Zarządu rzek żeglownych (Dz. Ust. № 50, poz. 308).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. № 51, poz. 314).