Wprowadzenie czeskosłowacko-rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Polskę. - Dz.U.1923.41.282 - OpenLEX

Wprowadzenie czeskosłowacko-rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Polskę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.41.282

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 marca 1923 r.
o wprowadzeniu czeskosłowacko - rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Polskę.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Z ważnością od 1 kwietnia 1923 r. podejmuje się bezpośrednią komunikację towarową i węglową między stacjami czeskosłowackich kolei a stacjami rumuńskich kolei tranzytem przez Polskę na następujących warunkach:

Postanowienia przewozowe ogólne.

Przewóz przesyłek odbywa się na zasadach Konwencji Międzynarodowej (K. M.) o przewozie towarów kolejami żelaznemi (Konwencji berneńskiej) z dn. 14 października 1890 r. (Dz. U. R. P. r. 1922, № 76 poz. 685) wraz ze wszystkiemi zmianami i uzupełnieniami oraz ujednostajnionemi postanowieniami dodatkowemi, o ile w rozdziale II tego rozporządzenia nie przewidziano innych postanowień szczególnych,

Postanowienia szczególne.

1. Zakres działania (do art. 1 K. M.)

Przewóz towarów (zwierząt) i węgla odbywa się wyłącznie przez graniczne stacje przejściowe, wymienione w dodatku do tego rozporządzenia.

2. Przedmioty wyłączone z przewozu (do art. 3 K. M.)

Z przewozu za bezpośredniemi międzynarodowe-mi listami przewozowemi są wyłączone oprócz przedmiotów wymienionych w par. 1 (1) postanowień wykonawczych do Konwencji międzynarodowej następujące przedmioty:

a)
złoto i srebro w sztabach, platyna, pieniądze, monety wartościowe ze szlachetnych metali i papiery wartościowe, dokumenty, drogie kamienie, perły prawdziwe, biżuterja i inne kosztowności, następnie dzieła sztuki jako to: obrazy, posągi, przedmioty z bronzu, antyki. Przedmiot, zaliczony choćby w jednem tylko z Państw uczestniczących, do kosztowności, nie może być przyjęty do przewozu za międzynarodowym listem przewozowym. Jako kosztowności są np. z przewozu za bezpośredniemi międzynarodowemi listami przewozowemi wyłączone:

Wyroby ze złota, srebra, platyny, drogich kamieni i pereł prawdziwych, korale, zegarki precyzyjne, tiule z czystego jedwabiu, aksamity z czystego jedwabiu, plusze z czystego jedwabiu, wytłaczane, malowane lub haftowane, czysto jedwabne materje, jak również wyroby z tych tiuli, aksamitów, pluszów i materji, wzorzyste, czysto jedwabne obicia meblowe, jedwabne i inne szczególnie cenne dywany, szczególnie cenne skórki, szczególnie cenna skóra, szczególnie cenne futra, a mianowicie: bobry, lisy niebieskie, szenszyle, gronostaje, kuny, łasice kanadyjskie, wydry, karakuły, foki, wydry morskie, lisy srebrzysta, skunksy i sobole, również wyroby z takich futer, szczególnie wartościowe koronki i szczególnie wartościowe hafty, pióra strusie, czaple (rajery) i marabuty, jak również wyroby z tych piór, olejek różany, filmy,

b)
zwłoki.

3. Obowiązek przewozu kolejami (do art. 5 K. M.)

Do przewozu są dopuszczone w ogólności przesyłki drobnicowe i całowagonowe. Konwojowanie przesyłek jest oprócz wypadków konwojowania przesyłek zwierząt i wagonów oraz parowozów kolejowych, biegnących na własnych kołach niedozwolone.

4. Treść i format listu przewozowego (do art. 6 K. M.)

Nadawca ma w liście przewozowym wskazać drogę przewozu przez podanie stacji granicznych państw, uczestniczących w przewozie1). Listów przewozowych, które nie odpowiadają tym przepisom, nie należy przyjmować.

O ile stacja wysyłająca czechosłowacka lub rumuńska przyjęła przez pomyłkę list przewozowy bez przekładu przewidzianego w par. 2) ust. 3 postanowień wykonawczych do art. 6 konwencji międzynarodowej, to zdawcza stacja graniczna czechosłowacka lub rumuńska obowiązana jest dokonać tego tłumaczenia. W tym razie kolej poczytywana będzie za mandatarjuszkę nadawcy i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przekładu.

______

1) Spis granicznych stacji przejściowych podany jest w dodatku.

5. Odpowiedzialność za wskazania i oświadczenie, zamieszczone w liście przewozowym. Sprawdzanie przez kolej żelazną. Dopłaty. (do art. 7 K. M.).

Kolej nie odpowiada za straty powstałe wskutek niewłaściwego oznaczenia w liście przewozowym stacji przeznaczenia albo nieuwzględnienia zakresu jej uprawnień przewozowych.

6. Przepisy celne, podatkowe i policyjne, (do art. 10 K. M.).

Obowiązek nadawcy dołączania do listów przewozowych dowodów potrzebnych dla wykonania przepisów celnych, podatkowych i policyjnych rozciąga się również na dowody przepisane dla przywozu, przewozu tranzytem i wywozy. Kolej nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości i dostateczności tych dowodów. Jeżeli się okaże brak dokumentów, mających być dołączonemi lub ich-niedokładność, wówczas przesyłka może być nieprzyjęta do przewozu. Gdy brak taki lub niedokładność tych dokumentów stwierdzono dopiero w drodze, to dalszy przewóz może być wstrzymany i przesyłka oddana do rozporządzenia nadawcy.

7. Zasady obliczania przewoźnego, (do art. 11 K. M.).

Przewoźne oraz inne należności obliczane będą za rzeczywistą drogę przewozu według taryf wewnętrznych (miejscowych także sąsiedzkich lub związkowych taryf), uczestniczących kolei. Dla obliczenia przewoźnego za każdy odcinek taryfowy miarodajne są taryfy miejscowe, sąsiedzkie i związkowe obowiązujące w dniu przejścia przesyłki na terytorjum oddzielnego odcinka taryfowego. Za każdy odcinek taryfowy należy stosować najkrótszą odległość i najniższą należność za przewóz przewidzianą w taryfach wewnętrznych (miejscowych także sąsiedzkich i związkowych).

8. Uiszczanie przewoźnego, (do art. 12 K.M.).

Przewoźne, dopłaty, opłaty dodatkowe, cło i wydatki w gotowiźnie podlegają na przestrzeni do następujących przejściowych stacji granicznych obowiązkowemu ofrankowaniu:

a)
w kierunku do Rumunji przez Polskę:

do czeskosłowacko - polskiej granicznej stacji przejściowej 1);

b)
w kierunku z Rumunji przez Polskę:

do rumuńsko-polskiej granicznej stacji przejściowej Grigore Ghica Voda tranzyto.

Przewoźne, dopłaty, opłaty dodatkowe, cło i wydatki w gotowiźnie za przestrzeń od wyżej wskazanych granicznych stacji przejściowych do stacji przeznaczenia rumuńskiej wzgl. czesko słowackiej opłaca odbiorca.

Całkowite ofrankowanie przesyłek jest niedopuszczalne.

Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień art. 12 ust. 2 i 3 K. M., tyczących się opłaty przewoźnego zgóry przy towarach, podlegających szybkiemu zepsuciu i towarach małowartościowych.

Tylko ten, kto uiścił nadpłatę przewoźnego, jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu zwrotu przewoźnego wobec tej kolei, której uiścił nadpłatę.

9.
Zaliczenia, (do art. 13 K. M.).

Zaliczenia i zaliczki w gotowiźnie są niedopuszczalne.

10.
Termin dostawy, (do art. 14 K. M.).

Termin dostawy przewidziany przepisami przewozowemi przedłuża się o terminy dodatkowe, obowiązujące w Czechosłowacji, Rumunji i Polsce.

11.
Prawo nadawcy rozporządzania przesyłką, (do art. 15 K. M.).

Dodatkowe zlecenia nadawcy będą wykonywane, o ile przesyłka nie przekroczyła granicy państwa, w którem leży stacja nadawcza. Jeżeli przesyłka znajduje się już poza powyższą granicą, może być uczynione przed wykupieniem listu przewozowego przez odbiorcę zlecenie dodatkowe tylko co do zmiany osoby odbiorcy w tej samej stacji przeznaczenia, o Ile zlecenie dodatkowe nie jest uczynione według art. 18 lub 24 K. M.

______

1) Spis stacji granicznych podany jest w dodatku.

12 Deklaracja o ubezpieczeniu dostawy (do art. 38 K. M.).

Ubezpieczenie dostawy jest niedopuszczalne.

Wagony prywatnych właścicieli.

Do przewozu są tylko dopuszczone:
1)
wagony-kotły prywatnych właścicieli.

Postanowienia kolei nadawczych określają, które towary mogą być przewożone w takich wagonach-kotłach.

2)
inne wagony prywatnych właścicieli.

W innych wagonach właścicieli prywatnych przewozi się tylko następujące towary:

a)
piwo,
b)
ryby, oraz wodą dla przewozu ryb,
c)
świeże mięso i świeżo bite bydło,
d)
wino.

Przewóz ładownych i próżnych wagonów właścicieli prywatnych oraz obliczenie przewoźnego odbywa się na podstawie taryf uczestniczących kolei.

Próżne wagony właścicieli prywatnych wysyła się za listami przewozowemi międzynarodowemi.

Pozatern miarodajne są postanowienia tego rozporządzenia.

Dodatek.

Spis

granicznych stacji przejściowych.
1)
Czeskosłowacko -polskie graniczne stacje przejściowe:

Petrovice ve Slezsku (Piotrowice na Śląsku).

Tesin statni nadrazi (Cieszyn główny dworzec).

Zwardoń.

Orlov na Slovensku.

Medzi-Laborce.

Ławoczne.

2)
Polsko - rumuńskie graniczne stacje przejściowe:

w Polsce:

Śniatyn Załucze tranzyto,

w Rumunji:

Grigore Ghica Voda tranzyto.

§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lipca 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Czechosłowacją a Rumunją przez Polskę (Dz. U. R. P. № 53 poz. 492).