Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1981

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1) na terenie miasta Krakowa w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r.;
2) na obszarze województwa śląskiego i województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).