Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1424

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze gminy Kostrzyn nad Odrą i sołectwa Dąbroszyn w gminie Witnica w województwie lubuskim w okresie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 8 sierpnia 2018 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).