Wprowadzenie bezpośredniej komunikacji towarowej między Niemcami a Rumunją tranzytem przez Polskę względnie Czechosłowację i... - Dz.U.1923.41.284 - OpenLEX

Wprowadzenie bezpośredniej komunikacji towarowej między Niemcami a Rumunją tranzytem przez Polskę względnie Czechosłowację i Polskę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.41.284

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 marca 1923 r.
o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej między Niemcami a Rumunią tranzytem przez Polską względnie Czechosłowację i Polską.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Niemiecko - rumuńska komunikacja towarowa i węglowa.

Taryfa kolejowa na przewóz towarów i węgla dla komunikacji pomiędzy stacjami kolei niemieckich i Zagłębia Saary a stacjami kolei rumuńskich tranzytem przez Polskę:

a)
Polskę samą,
b)
Czechosłowację i Polskę,

zawierająca przepisy przewozowe oraz postanowienia szczególne.

Wstęp.

Niżej wyszczególnione Zarządy kolejowe przyjmują do przewozu towary, zwierzęta żywe i węgiel na zasadach niniejszej taryfy.

Generalna Dyrekcja kolei rumuńskich w Bukareszcie(Directiune Generalaa cailor ferate române în Bucuresti)
Polskie koleje państwowe i Polskie koleje prywatne, o ile na tych kolejach ma zastosowanie Konwencja Międzynarodowa.Ministerstwo Kolei żelaznych w Warszawie.
Górnośląskie koleje państwowe (Oberschlesische Eisenbahnen)Dyrekcja kolei państw w Katowicach. Dyr. kolei państw, w Opolu.
Czechosłowackie koleje państwowe i Czechosłowackie koleje prywatne o ile na tych kolejach ma zastosowanie Konwencja Międzynarodowa.
Niemiecka kolej państwowa i Niemieckie koleje prywatne o ile na tych kolejach ma zastosowanie Konwencja Międzynarodowa.
Koleje Saary.Dyrekcja koi. Zagłębia Saary w Saarbrücken

Zakres działania.

Taryfa niniejsza obowiązuje przy przewozie przesyłek pośpieszna-towarowych i towarowych zwyczajnych, włącznie ze zwierzętami, oraz przy przewozie węgla, między stacjami kolei niemieckich i kolei Zagłębia Saary z jednej strony, a stacjami kolei rumuńskich z drugiej strony, tranzytem przez Polskę (także Polski Śląsk Górny) oraz Czechosłowację i Polskę.

Postanowienia przewozowe ogólne.

Przewóz przesyłek odbywa się na zasadach Konwencji Międzynarodowej (K. M.) o przewozie towarów kolejami żelaznemi (Konwencji berneńskiej z dn. 14.X.1890) wraz ze zmianami i uzupełnieniami, oraz z ujednostajnionemi postanowieniami dodatkowemi, O ile w rozdziałach następnych tej taryfy nie przewidziano innych postanowień szczególnych.

Postanowienia szczególne.

1. Zakres działania (do art. 1 K. M.).

Przewóz towarów (zwierząt) i węgla odbywa się wyłącznie przez graniczne stacje przejściowe, wymienione w dodatku do tego rozporządzenia.

2. Przedmioty wyłączone z przewozu (do art. 3 K. M.).

Z przewozu za bezpośredniemi listami przewozowemi międzynarodowemi są wyłączone oprócz przedmiotów wymienionych w § 1 (1) postanowień wykonawczych do Konwencji Międzynarodowej następujące przedmioty:

a)
złoto i srebro w sztabach, platyna, pieniądze, monety wartościowe ze szlachetnych metali i papiery wartościowe, dokumenty, drogie kamienia, perły prawdziwe, biżuteria i inne kosztowności, następnie dzieła sztuki: obrazy, posągi, przedmioty z bronzu, antyki.

Przedmiot zaliczony choćby w jednym tylko z państw uczestniczących w przewozie, do kosztowności, nie może być przyjęty do przewozu za międzynarodowym listem przewozowym.

Jako kosztowności np. wyłączone są z przewozu za bezpośredniemi międzynarodowemi listami przewozowemi: wyroby ze złota, srebra, platyny, kamieni drogich, pereł prawdziwych, korali, zegarki precyzyjne, tiule z czystego jedwabiu, aksamity z czystego jedwabiu, plusze z czystego jedwabiu, wytłaczane, malowane czysto jedwabna materje, jak również wyroby z tych tiuli, aksamitów, pluszów i materji, wzorzyste czysto jedwabne obicie meblowe, jedwabne i inne szczególnie cenne dywany, szczególnie cenne futra i skórki a mianowicie; bobry, lisy niebieskie, szenszyle, gronostaje, kuny, łasice kanadyjskie, wydry, karakuły, foki, wydry morskie, lisy srebrzyste, skunksy i sobole, również wyroby z takich futer, szczególnie wartościowe koronki i szczególnie wartościowe hafty, pióra strusie, czaple (rajery) i marabu, jak również wyroby z tych piór, olejek różany, filmy.

b)
zwłoki.

3. Obowiązek przewozu kolejami (do art. 5 K. M.).

Do przewozu są dopuszczone w ogólności przesyłki drobnicowe i całowagonowe.

Konwojowanie przesyłek jest oprócz wypadków konwojowania przesyłek zwierząt i wagonów oraz parowozów koi. biegnących na własnych kołach niedozwolone.

4. Treść i format listu przewozowego (do art. 6 K. M.).

Nadawca ma w liście przewozowym wskazać drogę przewozu podając stacje graniczne, położone między państwami uczestniczącemi w przewozie1). W komunikacji przez polski Śląsk Górny należy po-zatem wskazać jedną z następujących stacji przejściowych pomiędzy polskim Śląskiem Górnym a resztą Polski t. j. Herby Polskie, Sosnowiec Warszawski, Mysłowice, Oświęcim lub Dziedzice. W komunikacji między niemieckim Górnym Śląskiem a Rumunją nie jest dozwolone wskazanie granicznej stacji przejściowej i stacji, odprawy celnej między Niemieckim a Polskim Śląskiem Górnym.

Listów przewozowych, które nie odpowiadają tym przepisom, nie należy przyjmować.

O ile rumuńska stacja wysyłająca przyjęła przez omyłkę list przewozowy bez przekładu przewidzianego w § 2 ust. 3 postanowień wykonawczych do art. 3 Konwencji Międzynarodowej to rumuńska stacja zdawcza graniczna obowiązana jest dokonać tego tłumaczenia. W tym razie kolej poczytywaną będzie za mandatarjuszkę nadawcy j nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przekładu.

5. Odpowiedzialność za wskazania, zamieszczone w liście przewozowym. Sprawdzanie przez kolej żelazną dopłaty (do art. 7 K. M.).

Kolej nie odpowiada za straty wynikłe wskutek niewłaściwego oznaczenia w liście przewozowym stacji przeznaczenia albo nieuwzględnienia zakresu jej

uprawnień przewozowych.

6. Przepisy celne, podatkowe i policyjne (do art. 10 K. M.).

Obowiązek nadawcy dołączania do listów przewozowych dowodów potrzebnych dla wykonania przepisów celnych, podatkowych lub policyjnych, rozciąga się; również na dowody, przepisane dla przywozu, przewozu tranzytem i wywozu. Kolej nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości i dostateczności tych dowodów.

Jeżeli okaże się brak dokumentów, mających być dołączonemi lub ich niedokładność, wówczas przesyłka może być nieprzyjęta do przewozu. Gdy brak taki lub niedokładność dokumentów stwierdzono dopiero w drodze, to dalszy przewóz może być wstrzymany i przesyłka oddana do rozporządzenia nadawcy.

______

1) Spis granicznych stacji przejściowych podany jest w dodatku.

7) Zasady obliczania przewoźnego (do art. 11 K. M.).

Opłaty przewozowe i inna należności obliczane będą za rzeczywistą drogę przewozu wedle taryf wewnętrznych (taryf miejscowych, także sąsiedzkich lub związkowych) uczestniczących kolei. Dla obliczania przewoźnego za każdy odcinek taryfowy miarodajne są taryfy, które obowiązują w dniu przejścia przesyłki na obszar oddzielnego odcinka taryfowego. Za każdy odcinek, taryfowy należy stosować najniższą należność za przewóz przewidzianą w taryfach wewnętrznych (miejscowych tudzież sąsiedzkich lub związkowych) i najkrótszą odległość.

8) Uiszczanie przewoźnego (do art. 12 K. M.).

Przewoźne, dopłaty, opłaty dodatkowe, cła i wydatki w gotowiźnie podlegają obowiązkowemu ofrankowaniu do, niżej wymienionych stacji -granicznych, przejściowych (do granicy Państwa):

A. W KIERUNKU DO RUMUNJI:

1)
przez Polskę, z wyłączeniem polskiego Śląska Górnego - do niemiecko-polskich, przejściowych stacji granicznych (granica państwa patrz dodatek pod V-A-1).
2)
Przez polski Śląsk Górny i resztę. Polski do jednej, ze stacji przejściowych między polskim Śląskiem Górnym a resztą Polski t. j. Herby Polskie, Sosnowiec Warszawski, Mysłowice, Oświęcim lub Dziedzice.
3)
Przez Czechosłowację i Polskę: do czeskosłowacko-polskich granicznych stacji przejściowych (granice Państwa patrz dodatek pod V-B-2).

Za dalszą przestrzeń od wyżej wskazanych granicznych stacji przejściowych do rumuńskiej stacji przeznaczenia przewoźne wraz z wszelkiemi należnościami pobiera się od odbiorcy drogą przekazywania.

B. W KIERUNKU Z RUMUNJI.

Przez Polskę, i Czechosłowację do polsko-czeskosłowackich stacji przejściowych (granicy Państwa) patrz dodatek pod V-B-2).

We wszystkich innych wypadkach do rumuńsko-polskiej granicznej stacji przejściowej Grigore Ghica Voda tranzyto.

Za dalszą przestrzeń od wyżej wskazanych granicznych stacji przejściowych do niemieckiej stacji przeznaczenia przewoźne wraz z wszelkiemi należnościami pobiera się od odbiorcy drogą przekazywania.

Całkowite ofrankowanie przesyłek jest niedopuszczalne.

Należności narosłe w drodze do Rumunji od stacji nadania do wyżej wspomnianych granicznych stacji przejściowych (granicy Państwa), tudzież opłaty powstałe na tychże stacjach w innych walutach jak polskiej lub rumuńskiej pobiera się. dodatkowo na stacjach niemieckich nadawczych od nadawcy. W komunikacji z Rumunji opłaty dodatkowe, narosłe w walucie rumuńskiej, a tranzytem przez Polską i Czechosłowację w walucie polskiej, pobiera się w rumuńskiej stacji nadawczej.

Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień art. 12 punkt 2 i 3 dotyczących pobierania zgóry opłat przewozowych za towary podlegające szybkiemu zepsuciu lub ?.a towary małowartościowe.

Przerechowanie przewoźnego i innych należności uskutecznia się:

a)
za przesyłki z Rumunji w stacji przeznaczeni w niemieckiej h/b kolei zagłębia Saary po kursie kolejowym, obowiązującym w dniu nadejścia przesyłki,
b)
za przesyłki z Niemiec za odkartowane zagraniczne należności przewozowe i t. d. po kursie kolejowym, obowiązującym w dniu nadejścia rachunku przedpłaty do stacji nadawczej,
c)
przy przerachowaniu w granicznej stacji przejściowej po kursie kolejowym, obowiązującym w tejże stacji w dniu przejścia przesyłki,
d)
koleje rumuńskie zastrzegają sobie prawo pobierania od odbiorcy przekazanych opłat przewozowych i należności w walucie oryginalnej.

Tylko ten, kto uiścił nadpłatę przewoźnego, jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu zwrotu przewoźnego wobec tej kolei, której uiścił nadpłatę.

9) Zaliczenia.(do art. 13 K. M.).

Zaliczenia i zaliczki zgóry są niedopuszczalne.

10) Termin dostawy (do art. 14 K. M.).

Termin dostawy przewidziany przepisami przewozowemi przedłuża się aż do odwołania o terminy dodatkowe, obowiązujące w Niemczech1) w komunikacji z zagranicą, jakoteż o terminy dodatkowe obowiązujące w Polsce, na Polskim Górnym Śląsku, w Czechosłowacji, Austrji i Rumunji.

11) Prawo nadawcy rozporządzania przesyłką (do art. 15 K. M.)

Dodatkowe zlecenia nadawcy będą wykonywane, o ile przesyłka nie przekroczyła granicy państwa2), w którym leży stacja nadawcza. Jeżeli przesyłka znajduje się już poza powyższą granicą, może być uczynione przed wykupieniem listu przewozowego przez odbiorcę zlecenie dodatkowe tylko co do zmiany osoby odbiorcy w tej samej stacji przeznaczenia, o ile zlecenie dodatkowe nie jest uczynione według art. 18 lub 24 K. M.

12) Deklaracja o ubezpieczeniu dostawy (do art. 33 K. M.).

Ubezpieczenie dostawy jest niedopuszczalne.

______

1) Spis granicznych stacji przejściowych podany jest w dodatku.

2) Państwa Niemieckiego i Zagłębia Saary nie uważa się w pojęciu tego postanowienia za kraje oddzielne.

Wagony prywatnych właścicieli.

Do przewozu są tylko dopuszczone:
1)
Wagony-kotły prywatnych właścicieli.

Postanowienia kolei nadawczych określają., które towary mogą być przewożone w takich wagonach kotłach.

2)
Inne wagony prywatnych właścicieli.

W innych wagonach właścicieli prywatnych przewozi się tylko następujące towary:

a)
piwo,
b)
ryby oraz wodę dla przewozu ryb,
c)
świeże mięso i świeżo bite bydło,
d)
wino.

Przewóz ładownych i próżnych wagonów właścicieli prywatnych oraz obliczanie przewoźnego odbywa się na podstawie taryf uczestniczących kolei.

Próżne wagony właścicieli prywatnych wysyła się za listami przewozowemi międzynarodowemi.

Pozatem miarodajne są postanowienia taryfy objętej niniejszem rozporządzeniem.

Dodatek.

Spis przejściowych stacji granicznych i stacji przejściowych.

A. W komunikacji przez Polskę:
1.
Niemiecko-polskie graniczne stacje przejściowe:
Nazwa stacji:
W Polsce:W Niemczech:
ChojniceFirchau
KaczoryPiła (Schneidemühl)
Drawski MłynKrzyż (Kreuz)
Zbąszyn-StentschStentsch
Zbąszyn-BomstBomst
LesznoFraustadt
Rawicz-WehrseWehrse
Rawicz-KorsenzKorsenz
ZdunyFreyhan
Lęka (Hanulin)Kostów (Costau)
TczewMalbork [Marienburg (Westpr.) j
JamielnikNiem. Iława (Dt. Eylau) - Jamielnik
RakowiceNiem. Iława (Dt. Eyiau) - Rakowice
GrajewoProstki (Prostken).
2.
Graniczne stacje przejściowe między polskim Śląskiem Górnym a niemieckim Śląskiem Górnym (Granica Państwa):

Borsigwerk

Brynek

Beuthen (Oberschles. Hbf)

Cziasnau

Gierałtowice

Makoszowy

Nędza (Nensa)

Pluder

Radziopków (Radzionkau--Karf)

Ruda Śl. *)

*) Uwaga: Wskazanie tej granicznej stacji przejściowej jest niedopuszczalne przy przesyłkach drzewa w ładunkach wagonowych oraz towarach w cysternach, wysyłanych z Rumunji: z wyjątkiem takich przesyłek i towarów, przeznaczonych dla Rudy Śl. (Hindenburg Ort) -ponieważ odprawa celna wspomnianych przesyłek i towarów zamiast w Rudzie Śl. (Hindenburg) odbywa się w Sośnicy.

W liście przewozowym ma przeto nadawca przepisać odprawą celną w Sośnicy.

To samo postanowienie obowiązuje odnośnie do zwracanych próżnych cystern.

3.
Stacje przejściowe pomiędzy Polskim Śląskiem Górnym a resztą Polski:

Dziedzice

Herby Polskie

Mysłowice

Oświęcim

Sosnowiec Warszawski.

B. W KOMUNIKACJI PRZEZ CZECHOSŁOWACJĘ I POLSKĘ.

Oznaczenie stacji.

1.
Niemiecko-czechosłowackie graniczne stacje przejściowe:
Niemieckie:Czechosłowackie:
OderbergBohumin
KuchelnaChuchelna
TroppauOpava
JägerndorfKrnov
ZiegerihalsHlucholazy
Heinersdorf (Oberschles.)Hyncice v. Prornim Slezisku
MittelwaldeMezilesi v. Kladsku
MittelsteineMittelsteine
Ebersbach (Sa)Georgswalde-Ebersb.
SebnitzSebnice
TetschenDecin
BodenbachPodmokły
MoldauMoldava v. Cechach
ReitzenhainReitzenhain
WeipertVejprty
JohanngeorgenstadtJohanngeorgenstadt
HalbstadtMezimesti
LiebauLibava
GrunthalGrünthal
SeidenbergSeidenberg
ReichenbergLiberec
WarnsdorfVarnsdorf
KlingenthalKlingenthal
FranzensbadFrantiskovy Lazne
EgerCheb
Furth i W.Brod n. Lesy
EisensteinZelezna Ruda
HaidmühleHaidmuhle
2.
Czechosłowacko-polskie (wspólne) graniczne stacje przejściowe:
Piotrowice Śląskie (Petrovice ve Slezsku)Orłów Słowacki (Orlov na Slovensku)
Cieszyn dw. główny (Tesin statni nadrazi)Medzi Laborce
ZwardońŁawoczne

Do A. i B. Polsko-rumuńskie graniczne stacje przejściowe:

w Polscew Rumunji
Śniatyn-Załucze transitoGrigore Ghica Voda transito
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1923 r.