Wprowadzenie austrjacko-rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Czechosłowację i Polskę. - Dz.U.1923.41.283 - OpenLEX

Wprowadzenie austrjacko-rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Czechosłowację i Polskę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.41.283

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 marca 1923 r.
o wprowadzeniu austrjacko-rumuńskiej komunikacji towarowej I węglowej tranzytem przez Czechosłowacją i Polską.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządza się co następuje:
Z ważnością od 1 kwietnia 1923 r. zaprowadza się bezpośrednią komunikację towarową i węglową miedzy stacjami austrjackich kolei a stacjami rumuńskich kolei tranzytem przez Czechosłowacja i Polskę na następujących warunkach:

Postanowienia przewozowe ogólne.

Przewóz przesyłek odbywa się na zasadach Konwencji Międzynarodowej (K. M.) o przewozie towarów kolejami żelaznemi (Konwencji berneńskiej) z dnia 14 października 1890 r. (Dz. U. R. P. r. 1922 № 76, poz. 685) wraz ze wszystkiemi zmianami i uzupełnieniami oraz ujednostajnionemi postanowieniami dodatkowemi, o ile w następującym rozdziale nie przewidziano innych postanowień szczególnych.

Postanowienia szczególne.

1. Zakres działania (do art. 1 K. M.).

Przewóz towarów (zwierząt) i węgla odbywa się wyłącznie przez graniczne stacje przejściowe, wymienione w dodatku do tego rozporządzenia.

2. Przedmioty wyłączone z przewozu (do art. 3 K. M.).

Z przewozu za bezpośredniemu międzynarodowemu listami przewozowemi są wyłączone oprócz przedmiotów wymienionych w § 1 (1) postanowień wykonawczych do konwencji międzynarodowej następujące przedmioty:

a)
złoto, srebro w sztabach, platyna, pieniądze i monety wartościowe ze szlachetnych metali, papiery wartościowe, dokumenty, drogie kamienie, perły prawdziwe, biżuterja i inne kosztowności, następnie dzieła sztuki, jako to: obrazy, rzeźby, przedmioty z bronzu", antyki.

Przedmiot zaliczony choćby w jednem tylko z państw uczestniczących w przewozie do kosztowności nie może być przyjęty do przewozu za międzynarodowym listem przewozowym.

Jako kosztowności są np. z przewozu za bezpośredniemi rniędzynarodowemi listami przewozowemi wylączons wyroby ze złota, srebra, platyny, drogich kamieni i pereł prawdziwych, korale, zegarki precyzyjne; tiule z czystego jedwabiu, aksamity z czystego jedwabiu, plusze z czystego jedwabiu, wytłaczane, malowane lub haftowane czysto jedwabne materje. jak również wyroby z tych tiuli, aksamitów, pluszów i materji, wzorzysta czysto jedwabne obicia meblowe, jedwabna i inne szczególnie cenne dywany, szczególnie cenne futra i skórki a mianowicie: bobry, lisy niebieskie, szenszyle, gronostaje, kuny, łasice kanadyjskie, wydry, karakuły, Foki, wydry morskie, lisy srebrzyste, skunksy i sobole, również wyroby z takich futer, szczególnie wartościowe koronki i szczególnie wartościowe hafty, pióra strusie, czaple (rajery) i marabut, jak również wyroby z tych piór, Olejek różany, filmy.

b)
zwłoki.

3. Obowiązek przewozu kolejami (do art. 5 K. M.).

Do przewozu są dopuszczone w ogólności przesyłki drobnicowe i całowagonowe.

Konwojowanie przesyłek jest oprócz wypadków konwojowania przesyłek zwierząt i wagonów oraz parowozów kolejowych, biegnących na własnych kołach niedozwolone.

4. Treść i format listu, przewozowego (art. 6 K. M.) -

Nadawca ma w liście przewozowym wskazać drogę przewozu, podając stacje graniczne państw uczestniczących w przewozie1). Listów przewozowych, które nie odpowiadają tym przepisom nie należy przyjmować.

O ile stacja wysyłająca rumuńska przyjęła przez omyłkę list przewozowy bez przekładu, przewidzianego w § 2 ust. 3 postanowień wykonawczych do art. 6 Konwencji Międzynarodowej, to zdawcza stacja graniczna rumuńska obowiązaną jest dokonać tego tłumaczenia. W tym razie kolej poczytywana będzie za mandatarjuszkę nadawcy i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przekładu.

______

1) Spis stacji granicznych podany jest w dodatku.

5. Odpowiedzialność za wskazania i oświadczenia zamieszczone w liście przewozowym. Sprawdzenie przez kolej żelazną. Dopłaty (do art. 7 K. M.).

Kolej nie odpowiada za straty, powstałe wskutek niewłaściwego oznaczenia w liście przewozowym stacji przeznaczenia albo nieuwzględnienia zakresu jej uprawnień przewozowych.

6. Przepisy celne, podatkowe i policyjne (do art. 10 K. M.).

Obowiązek nadawcy dołączania do listów przewozowych dowodów potrzebnych dla wykonania przepisów celnych, podatkowych, lub policyjnych rozciąga się również na dowody przepisane dla przywozu, przewozu tranzytem i wywozu. Kolej nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości i dostateczności tych dowodów. Jeżeli się okaże brak dokumentów mających być dołączonemi lub ich niedokładność, wówczas przesyłka może być nieprzyjęta do przewozu.

Gdy brak taki lub niedokładność tych dokumentów stwierdzono dopiero w drodze, to dalszy przewóz może być wstrzymany i przesyłka oddana do rozporządzenia nadawcy.

7. Zasady obliczania przewoźnego (do art. 11 K. M.).

Przewoźne oraz inne należności obliczane będą za rzeczywistą drogę przewozu według taryf wewnętrznych (miejscowych także sąsiedzkich i związkowych taryf) uczestniczących kolei.

Dla obliczenia przewoźnego za każdy odcinek taryfowy miarodajne są taryfy miejscowe, sąsiedzkie i związkowe obowiązujące w dniu przejścia przesyłki na terytorjum oddzielnego odcinka taryfowego.

8. Uiszczanie przewoźnego (do art. 12 K. M.)

Przewoźne, dopłaty, opłaty dodatkowe, cła i wydatki w gotowiźnie podlegają do następujących przejściowych stacji granicznych obowiązkowemu

ofrankowaniu:

a) w kierunku do Rumunji:

tranzytem przez Czechosłowację i Polskę aż do czechosłowacko-polskiej granicznej stacji przejściowej.

Przewoźne, dopłaty, opłaty dodatkowe, cła i wydatki w gotówce, które powstały na przestrzeni od tej stacji do rumuńskiej stacji przeznaczenia będzie się pobierać od odbiorcy drogą przekazywania.

b) w kierunku z Rumunji:

przez Polskę i Czechosłowacją do polsko-czechosłowackiej granicznej stacji przejściowej.

Przewoźne, dopłaty, opłaty dodatkowe, cła i wydatki w gotówce, które powstały na przestrzeni od tej stacji do austrjackiej stacji przeznaczenia będzie się pobierać od odbiorcy drogą przekazywania.

Całkowite ofrankowanie przesyłek jest niedopuszczalne.

Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień art. 12 ustęp 2 i 3 K. M. tyczących się opłat przewoźnego zgóry przy towarach podlegających szybkiemu zepsuciu i towarach małowartościowych. Tylko ten, kto uiścił nadpłatę przewoźnego jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu zwrotu przewoźnego, wobec tej kolei której uiścił nadpłatę.

9. Zaliczenia (do art. 13 K. M.).

Zaliczenia i zaliczki w gotowiźnie są niedopuszczalne.

10. Termin dostawy (do art. 14 K. M.).

Termin dostawy, przewidziany przepisami przewozowemi przedłuża się o terminy dodatkowe obowiązujące w Czechosłowacji, Rumunji, Austrji i Polsce.

11. Prawo nadawcy rozporządzania przesyłką (do art. 15 K. M.).

Dodatkowe zlecenia nadawcy będą wykonywane, o ile przesyłka nie przekroczyła granic państwa, w którem leży stacja nadawcza. Jeżeli przesyłka znajduje się już poza powyższą granicą może być uczynione przed wykupieniem listu przewozowego przez odbiorcę zlecenie dodatkowe tylko co do zmiany osoby odbiorcy i w tej samej stacji przeznaczenia, o ile zlecenie dodatkowe nie jest uczynione według art. 18 lub 24 K. M.

12. Deklaracja o ubezpieczenie dostawy (do art. 38 K. M.).

Ubezpieczenie dostawy jest niedozwolone.

Wagony prywatnych właścicieli.

Do przewozu są tylko dopuszczone:
1)
wagony-kotły prywatnych właścicieli.

Postanowienia kolei nadawczych określają, które towary mogą być przewożone w takich wagonach kotłach.

2)
Inne wagony prywatnych właścicieli. W wagonach właścicieli prywatnych przewozi się tylko następujące towary:
a)
piwo,
b)
ryby oraz wodę do przewozu ryb,
c)
świeże mięso i świeżo bite bydło,
d)
wino.

Przewóz ładownych i próżnych wagonów właścicieli prywatnych, oraz obliczenie przewoźnego odbywa się na podstawie taryf uczestniczących kolei. Próżne wagony prywatnych właścicieli wysyła się za listami przewozowemi międzynarodowemu. Pozatem miarodajne są postanowienia tego rozporządzenia.

DODATEK.

Spis granicznych stacji przejściowych.

1)
Czechosłowacko-austrjackie graniczne stacje przejściowe:
Czechosłowackie:Austrjackie:
Horni - Dworiste - Cesky-HerslakSummerau
Ceske VeieniceGmündt Stadt
SatovUnterretzbach
Hevlin nad DyjiLaa Staatsbahnhof
Novosedly DrnoholecWildendürnbach
BreclavaBernhardtsthal
Devinska Nova VesMarchegg
Bratislava PetrzalkaKittsee
2)
Czechosłowacko - polskie graniczne stacje przejściowe:
Petrovice ve Slezsku(Piotrowice na Ślązku)
Tesin statni nadrazi(Cieszyn głównydworzec)
Zwardoń
Orlov na Slovensku
Medzi Laborce
Ławoczne.
3)
Polsko - rumuńskie graniczne stacje przejściowe:
Polska:Rumuńska:
Śniatyń Załucze tranzytoGrigore Chica Voda tranzyto
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 2 dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą:

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lipca 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy stacją Wiedeń Dworzec Północny (Nordbahnhof) a Rumunją przez Czechosłowację i Polskę (Dz. U. R. P. №53, poz. 493).