Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.495 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra, zwanych dalej "towarami";
2) szczegółowy tryb obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem towarów.
§  2.  Wprowadzanie na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie poza ten obszar towarów odbywa się zgodnie z warunkami określonymi we właściwym postanowieniu, uchwale, zarządzeniu, decyzji lub zgodzie, zwanymi dalej "aktem uprawniającym", wydawanym na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 35);
2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510);
3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416);
4) ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138).
§  3. 
1.  Zgłoszenie celne towarów wystawia właściwy organ państwa jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, zwanego dalej "państwem wysyłającym", i poświadcza osoba upoważniona przez ten organ.
2.  Dane osoby upoważnionej do poświadczania zgłoszenia celnego towarów oraz innych dokumentów i zaświadczeń, obejmujące w szczególności imię, nazwisko i posiadany stopień służbowy, wzór jej podpisu i pieczęci urzędowych, państwo wysyłające przesyła właściwemu organowi celnemu przed terminem przedstawienia towarów w urzędzie celno-skarbowym.
3.  Wyposażenie i sprzęt jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra przewożone odrębnymi środkami transportu powinny być zgłaszane z wykorzystaniem odrębnego, dla każdego środka transportu, zgłoszenia celnego.
4.  W przypadku uzgodnienia między właściwymi organami państwa wysyłającego i państwa przyjmującego połączenia środków transportu w zorganizowaną jednostkę transportu (kolumna pojazdów drogowych, skład wagonów kolejowych), zgłoszenia celnego tych środków transportu oraz przewożonych nimi wyposażenia i sprzętu, o których mowa w ust. 3, można dokonać z wykorzystaniem jednego zgłoszenia celnego, pod warunkiem powiadomienia, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, organu celnego właściwego miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym o takiej organizacji transportu.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, załącznikiem do zgłoszenia celnego jest wykaz środków transportu zawierający dane umożliwiające ich identyfikację, w szczególności rodzaj, typ i numer rejestracyjny.
§  4. 
1.  Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie towarów z tego obszaru jest dokonywane w przejściu granicznym wskazanym w akcie uprawniającym.
2.  Wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenie z tego obszaru towarów odbywa się po przekazaniu organowi celnemu właściwemu miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym pisemnej informacji wskazującej datę, przejście graniczne, przez które nastąpi wprowadzenie towarów, ich ilość i rodzaj oraz datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wyprowadzenie towarów.
§  5. 
1.  Dowódca okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przed opuszczeniem przez okręt wojenny lub wojskowy statek powietrzny obszaru celnego Unii Europejskiej, jak również przed przybyciem na ten obszar z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, jest obowiązany zawiadomić, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, o tym fakcie organ celny właściwy miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych wojsk obcych.
§  6.  Wprowadzanie na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie poza ten obszar towarów uprzednio objętych procedurą celną wymaga przedłożenia organowi celnemu właściwemu miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym dokumentu, na podstawie którego towar został objęty wnioskowaną procedurą.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U.2013.886), które utraciło moc z dniem 20 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1228).