Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1583

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.
§  6.  Do dnia 20 sierpnia następnego roku kalendarzowego Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF:
1) wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym;
2) sumę opłat, o których mowa w § 2 i § 3, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym;
3) sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustaloną dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych.