Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1646

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Wysokość należnej wpłaty wnoszonej przez biuro usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

gdzie:

Kbn- oznacza należną wpłatę,

Tn-1 - oznacza całkowitą kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym; do wskazania całkowitej kwoty transakcji płatniczych należy przyjąć dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 5.

2.  Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Tn-1 - oznacza kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, w tym przez ich agentów.

3.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), zwanej dalej "ustawą o nadzorze", ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4.  Do ustalenia stawki przyjmuje się dane za poprzedni rok kalendarzowy przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 31 marca danego roku kalendarzowego.
5.  Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,025%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,025%.
§  3.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.
§  4. 
1.  Należną wpłatę biuro usług płatniczych uiszcza w terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty biuro usług płatniczych przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) biura usług płatniczych;
2) wysokość całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym;
3) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
4) wysokość należnej wpłaty;
5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
6) datę wpłaty, o której mowa w pkt 5.
3.  Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
4.  Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Biuro usług płatniczych rozpoczynające działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym biuro rozpoczęło działalność.
§  6. 
1.  Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru.
2.  Do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;
2) koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019.
3.  Należną wpłatę za rok 2019 biuro usług płatniczych uiszcza do dnia 30 września 2019 r.
4.  Zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconą przez biuro usług płatniczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zalicza się na poczet należnej wpłaty za rok 2019.
5.  Jeżeli wysokość zaliczki na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconej przez biuro usług płatniczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewyższa wysokość należnej wpłaty za rok 2019, nadwyżka wpłaty podlega zwrotowi na jego rzecz do dnia 30 września 2019 r.
6.  Zaliczka na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez biuro usług płatniczych, które rozpoczęło działalność w roku 2019, podlega zwrotowi na jego rzecz do dnia 30 września 2019 r. Zaliczek należnych od tych biur, a nieuiszczonych, nie wpłaca się.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz. U. poz. 844).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD BIURA USŁUG PŁATNICZYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD BIURA USŁUG

PŁATNICZYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK …

Nazwa biura usług płatniczych:

…………………...………………..

…………………...………………..

NIP:

……………..……………………..

Poz.

Wyszczególnienie

Dane, w tym kwoty

zaokrąglone do pełnych

złotych

1

Wysokość całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro

usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku

kalendarzowym

2

Wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym

3

Wysokość należnej wpłaty

4

Kwota wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru

Finansowego

5

Data wpłaty, o której mowa w poz. 4

Osoba upoważniona do złożenia deklaracji:

…………………………………..

…………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia deklaracji)