Dz.U.2019.258

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

Na podstawie art. 131a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat z tytułu nadzoru bankowego oraz sposób pokrywania z tych wpłat kosztów nadzoru bankowego oraz udziału w kosztach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243), łącznie zwanych dalej "kosztami nadzoru".%
§  2. 
1.  Wysokość należnej od banku wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

gdzie:

Kbn - oznacza należną wpłatę,

Abn_2 - oznacza aktywa bilansowe banku na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata rok kalendarzowy, za który jest należna wpłata, a w przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, aktywa bilansowe na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata rok kalendarzowy, za który jest należna wpłata,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2.

2.  Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzom do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

An_2 - oznacza sumę aktywów bilansowych wszystkich banków, które prowadziły działalność w ostatnim dniu po przedniego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok kalendarzowy poprzedzający o dwa lata dany rok, a w przypadku banków, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - sumę aktywów bilansowych na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok.

3.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243), ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększone o kwotę stanowiącą wartość 16,5% planowanych na dany rok kalendarzowy kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

PKn 1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększone o kwotę stanowiącą wartość 16,5% planowanych w poprzednim roku kalendarzowym kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

WKn_1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększone o kwotę stanowiącą wartość 16,5% wykonanych w poprzednim roku kalendarzowym kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

4.  Jeżeli wysokość stawki, o której mowa w ust. 1, przekracza 0,024%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się wysokość 0,024%.
§  3.  Bank będący uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), ustala należną wpłatę zgodnie z § 2 oraz art. 13 1a ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
§  4.  Do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.
§  5. 
1.  Należną wpłatę bank uiszcza w terminie do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  Do ustalenia należnej wpłaty bank przyjmuje dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok kalendarzowy poprzedzający o dwa lata dany rok, a w przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok.
3.  W terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia uiszczenia wpłaty bank przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację zawierającą:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) banku;
2) wskazanie, czy bank jest uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
3) wysokość należnej wpłaty wraz ze wskazaniem sumy aktywów bilansowych na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata dany rok albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok oraz wysokość zastosowanej stawki;
4) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
5) datę wpłaty, o której mowa w pkt 4.
4.  Deklaracja, o której mowa w ust. 3, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
5.  Deklarację, o której mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Bank rozpoczynający działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym rozpoczął działalność.
2.  W przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszą należną wpłatę uiszcza się za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy tego banku.
§  7. 
1.  Koszty nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 3, do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru bankowego, powiększonych o kwotę stanowiącą wartość 16,5% planowanych w 2019 r. kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
2.  Do dnia 15 lutego 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;
2) planowane koszty nadzom do pokrycia w roku 2019, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3, z pominięciem zmiennej WKn-1r
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA BANKU O WNIESIONYCH WPŁATACH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

Nazwa banku:

....................................................

....................................................

NIP:

....................................................

Bank jest uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

(Dz. U. z 2018 r. poz. 613) - należy zaznaczyć właściwe pole znakiem "X":

□ TAK □ NIE

Poz.

Wyszczególnienie

Dane, w tym kwoty zaokrąglone do pełnych złotych

1

Suma aktywów bilansowych na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata dany rok albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok, ustalona na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego

2

Wysokość stawki zastosowanej do obliczenia wysokości należnej od banku wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy

3

Wysokość należnej od banku wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru

4

Kwota wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

5

Data wpłaty, o której mowa w poz. 4

Osoba upoważniona do złożenia deklaracji:

.........................................................

.........................................................

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzom bankowego (Dz. U. poz. 1371), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzom nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).