Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.90.522

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, zwanych dalej "kosztami Rzecznika Ubezpieczonych".
1.
Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika Ubezpieczonych za dany rok oblicza się jako:
1)
iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnych towarzystw emerytalnych w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 2.
2.
Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń oraz średnią roczną wartość aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego.
3.
Wysokość ogólnych kosztów Rzecznika Ubezpieczonych ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych.
1. 2
Zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 0,01% sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.
2.
Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki 0,0008% i średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne.
3.
Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca, jednocześnie informując Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.
4.
Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca, jednocześnie informując Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.
5.
Zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, za ostatnie trzy miesiące roku kalendarzowego zakład ubezpieczeń albo powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca do dnia 31 października danego roku, w wysokości trzykrotności zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.
1.
Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek zakładu ubezpieczeń lub powszechnego towarzystwa emerytalnego.
2.
Rzecznik Ubezpieczonych ustala wysokość nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła nadpłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.
3.
Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
1.
Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.
2.
Rzecznik Ubezpieczonych ustala wysokość niedopłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła niedopłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.
3.
Zakład ubezpieczeń i powszechne towarzystwo emerytalne pokrywa niedopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.
Do ustalenia wysokości zaliczki na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych należnej od powszechnego towarzystwa emerytalnego za miesiąc kwiecień 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura (Dz. U. Nr 222, poz. 2205, z 2005 r. Nr 6, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 187, poz. 1455), które na podstawie art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.