§ 3. - Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.90.522

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
§  3.
1. 2
Zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 0,01% sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.
2.
Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki 0,0008% i średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne.
3.
Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca, jednocześnie informując Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.
4.
Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca, jednocześnie informując Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.
5.
Zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, za ostatnie trzy miesiące roku kalendarzowego zakład ubezpieczeń albo powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca do dnia 31 października danego roku, w wysokości trzykrotności zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.