§ 2. - Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.90.522

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
§  2.
1.
Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika Ubezpieczonych za dany rok oblicza się jako:
1)
iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnych towarzystw emerytalnych w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 2.
2.
Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń oraz średnią roczną wartość aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego.
3.
Wysokość ogólnych kosztów Rzecznika Ubezpieczonych ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych.