§ 1. - Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.90.522

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
§  1.
Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, zwanych dalej "kosztami Rzecznika Ubezpieczonych".