Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Na podstawie art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia listy agentów celnych;
2) tryb dokonywania wpisu na listę;
3) dokumenty dołączane do wniosku o wpis.
§  2.  Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej.
§  3.  Wpis na listę agentów celnych obejmuje:
1) numer i datę wpisu;
2) imię i nazwisko.
§  4. 
1.  Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej pisemny wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;
3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego - w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;
2) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.
3.  Przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do osób, których kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego zostały potwierdzone decyzją wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) 2 .
4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych.
5.  Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zostać sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i załączona w oryginale.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2017.2331).
2 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 88 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65), która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U.2013.76), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768).