§ 10. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  10.
1)
Wwóz soli do wolnego składu może nastąpić tylko na podstawie listów przewozowych. Biuro sprzedaży soli obciąża równocześnie z wydaniem zlecenia rachunek wolnego składu w wysokości ceny monopolowej.
2)
Dostawa z saliny do stacji kolejowej składu odbywa się na rachunek biura sprzedaży soli. Koszta zwozu ze stacji do składu wyładowania obciążają wolny skład soli.
3)
Przewóz i sprzedaż soli mielonej i warzonej odbywa się tylko w workach w opakowaniu oryginalnem; cena worka mieści się w cenie soli. Sól kamienną w kruchach, jako też sól bydlęcą i przemysłową,-sprzedaje się bez opakowania lub w workach.
4)
Sól przemysłowa i bydlęca musi być odpowiednio i dokładnie skażona na salinie w obecności kontroli skarbowej, o czem spisuje się protokół, którego odpis przesyła się do przełożonego urzędu akcyz i monopolów.