Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.218

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 11a ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) ramowe programy wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych;
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej;
3) szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne;
4) skład i tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposób przeprowadzania egzaminów kończących wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny;
5) okres ważności zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych;
6) wzór zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych.
§  2.  Ramowe programy wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych, kwalifikacje kadry dydaktycznej oraz szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących te kursy są określone:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie czynności ratunkowych;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie czynności chirurgicznych;
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie wykonania badania USG u pacjenta w stanie zagrożenia zdrowotnego;
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie podawania krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych;
5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie farmakoterapii;
6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej;
7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia dla kursu kwalifikacyjnego w zakresie podejmowania czynności w ramach osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej stanów osobowych wojsk w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear - CBRN).
§  3. 
1.  Wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem z wiedzy i umiejętności objętych programem kursu i składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.
2.  Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu, ujętego w kartę testową, który składa się z zestawu 50 zadań testowych opracowanych przez komisję egzaminacyjną, zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą odpowiedź dostaje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej lub więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane.
3.  Karty testowe są przygotowywane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione oraz dostarczane na miejsce egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 5 ust. 2.
4.  Test jest rozwiązywany przez osobę zdającą samodzielnie. Podczas zdawania egzaminu osoba zdająca nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę do zdyskwalifikowania osoby zdającej, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią wyniku negatywnego.
5.  Podstawą zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70% zadań testowych zawartych w karcie testowej.
6.  Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie trzech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach. Zadania egzaminu praktycznego oceniane są na podstawie karty oceny zadania praktycznego opracowanej przez komisję egzaminacyjną.
7.  Wykonanie zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 6, jest oceniane w skali ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).
8.  Oceną końcową z egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych za poszczególne zadanie, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 7, przy czym egzamin praktyczny uważa się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną.
§  4. 
1.  Do egzaminu może przystąpić osoba, która:
1) zaliczyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne;
2) uzyskała pozytywne wyniki podczas zajęć teoretycznych i praktycznych kursu.
2.  W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy części egzaminu albo z ważnych przyczyn losowych nie stawi się na egzaminie, przystępuje do egzaminu w następnym terminie egzaminacyjnym.
§  5. 
1.  Egzamin teoretyczny i praktyczny kończący kurs przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech osób powołanych przez Ministra Obrony Narodowej, w składzie:
1) lekarz lub pielęgniarka lub farmaceuta lub psycholog spełniający wymogi określone w ramowych programach - z zakresu objętego programem kursu;
2) ratownik medyczny, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie praktyczne w udzielaniu medycznych czynności ratunkowych;
3) przedstawiciel podmiotu prowadzącego wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny.
2.  Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest osoba wskazana przez Ministra Obrony Narodowej spośród osób wymienionych w ust. 1.
§  6. 
1.  Wzór zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2.  Okres ważności zaświadczeń wydawanych po ukończeniu poszczególnych wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych jest określony w załącznikach nr 1-7 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających życiu stanów nagłych.

Szczegółowe cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) wykonania intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych;
2) wykonania konikotomii;
3) wykonania drenażu jamy opłucnowej.

II. 

Plan nauczania

Lp.Temat, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznych/

praktycznych

Liczba czynności do wykonania podczas zajęć praktycznych (z użyciem symulacji wysokiej wierności/ podczas zajęć klinicznych)
1Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych4/1510/5 intubacji
2Procedura wykonania konikotomii1/410/w miarę możliwości
3Wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania drenażu jamy opłucnowej. Wykonanie drenażu jamy opłucnowej3/510/w miarę możliwości
4Egzamin1/5-
Liczba godzin zegarowych ogółem38 godzin

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- zasady aseptyki i antyseptyki,
- wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania procedury konikotomii,
- wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania drenażu jamy opłucnowej,
- wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania procedury intubacji dotchawiczej przez usta lub nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.

Potrafi:

- przygotować pacjenta do wykonania intubacji,
- wykonać intubację dotchawiczą przez usta lub nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzić wentylację zastępczą,
- wykonać konikotomię,
- wykonać drenaż jamy opłucnowej.

IV. 

Treści nauczania:

1. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem środków zwiotczających, oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych.
2. Procedura wykonania konikotomii.
3. Wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania drenażu jamy opłucnowej. Wykonanie drenażu jamy opłucnowej.

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola walki.
2. Kurs trwa 38 godzin zegarowych, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych, 24 godziny zajęć praktycznych i 6 godzin przeznaczonych na egzamin.
3. Zajęcia w warunkach klinicznych odbywają się w oddziałach szpitalnych realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu.
4. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie do grupy kursantów zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań i rodzajem wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu (w szczególności: hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt medyczny).
5. Uczestnik kursu wykonuje prawidłowo każdą z czynności praktycznych określonych w wykazie umiejętności wynikowych.
6. Na jednego instruktora przypada nie więcej niż sześciu uczestników kursu (zajęcia praktyczne).

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub ukończony co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie:
- anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej (dla całego zakresu szkolenia),
- chirurgii (dla szkolenia z zakresu wykonywania konikotomii i drenażu jamy opłucnowej),
b) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa:
- anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ratunkowego (dla całego zakresu szkolenia),
- chirurgicznego lub operacyjnego (dla szkolenia z zakresu konikotomii i drenażu jamy opłucnowej),
c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów);
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego;
3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenie w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w misjach poza granicami państwa.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, w szczególności:
a) sale wykładowe,
b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, które są wymagane do realizacji programu kursu,
c) środki symulacji wysokiej wierności,
d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej określone w programie kursu;
2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych lub innego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie zajęć w symulowanych warunkach pola walki;
3) dodatkowo, w miarę możliwości, dostęp do pracowni patomorfologii.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI CHIRURGICZNYCH

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii.

Szczegółowe cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych;
2) wykonania fasciotomii;
3) wykonania blokady nerwów obwodowych.

II. 

Plan nauczania

Lp.Temat, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznych/

praktycznych

Zalecana liczba czynności do wykonania podczas zajęć praktycznych

(z użyciem symulacji wysokiej wierności/podczas zajęć klinicznych)

1Anatomia i fizjologia skóry. Rodzaje ran2/--
2Wskazania do wykonania fasciotomii. Procedura wykonania2/610/w miarę możliwości
3Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych: chirurgiczne oczyszczenie rany, szycie ran powierzchownych, usunięcie ropnia, usunięcie ciał obcych2/1010/10
4Budowa i anatomia układu nerwowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem nerwów obwodowych. Procedura wykonania blokady nerwów obwodowych2/610/w miarę możliwości
5Egzamin1/7-
Liczba godzin zegarowych ogółem38 godzin-

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- wskazania i przeciwwskazania do wykonania fasciotomii, procedurę wykonania zabiegu fasciotomii,
- wskazania i przeciwwskazania do wykonania blokady nerwów obwodowych i procedurę wykonania,
- zasady szycia powłok skóry i rewizji rany, procedury szycia.

Potrafi:

- wykonać drobne zabiegi chirurgiczne: chirurgiczne oczyszczenie rany, szycie ran powierzchownych, usunięcie ropnia, usunięcie ciał obcych,
- wykonać prawidłowo procedurę fasciotomii,
- wykonać procedurę blokady nerwów obwodowych.

IV. 

Treści nauczania:

1. Zasady aseptyki i antyseptyki.
2. Organizacja pracy i zadania zespołu chirurgicznego.
3. Anatomia i fizjologia skóry. Rodzaje ran.
4. Wskazania do wykonania fasciotomii.
5. Szycie ran powierzchownych.
6. Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych - chirurgiczne oczyszczenie rany, usunięcie ropnia, usunięcie ciał obcych z powierzchni skóry.
7. Budowa i anatomia układu nerwowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem nerwów obwodowych.
8. Wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania blokady nerwów obwodowych.
9. Wykonanie blokady nerwów obwodowych.

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem środków symulacji medycznej i pola walki.
2. Kurs trwa 38 godzin zegarowych, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych, 22 godziny zajęć praktycznych i 8 godzin przeznaczonych na egzamin.
3. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu.
4. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie do grupy kursantów zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań i rodzajem wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu (w szczególności: hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt medyczny).
5. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych określonych w wykazie umiejętności wynikowych.
6. Zaleca się, aby na jednego instruktora przypadało nie więcej niż sześciu uczestników kursu (zajęcia praktyczne).

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub ukończony co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie:
- anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej (dla zakresu dotyczącego procedury wykonywania blokady nerwów),
- chirurgii (dla pozostałego zakresu szkolenia),
b) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa:
- anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ratunkowego (dla całego zakresu szkolenia),
- chirurgicznego lub operacyjnego (dla całego zakresu szkolenia z wyłączeniem procedury wykonywania blokady nerwów),
c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów);
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego;
3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenie w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w misjach poza granicami państwa.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, w szczególności:
a) sale wykładowe,
b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, które są wymagane do realizacji programu kursu,
c) środki symulacji wysokiej wierności,
d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej określone w programie kursu;
2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych lub innego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie zajęć w symulowanych warunkach pola walki;
3) dodatkowo, w miarę możliwości, dostęp do pracowni patomorfologii.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE WYKONANIA BADANIA USG U PACJENTA W STANIE ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających życiu stanów nagłych pochodzenia wewnętrznego.

Szczegółowe cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) rozpoznania i wczesnego reagowania w przypadku urazów wewnętrznych zagrażających życiu;
2) znajomości i wykonania protokołów używanych w ultrasonografii stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: FAST, FEER, BLUE, RADIUS.

II. 

Plan nauczania

Lp.Temat, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznychLiczba godzin szkolenia praktycznego (zajęcia kliniczne oraz ćwiczenia)
1Rozpoznanie symptomów i wczesne reagowanie w przypadku obrażeń wewnętrznych zagrażających życiu416
2Protokoły ultrasonograficzne stanów nagłych w szczególności: FAST, FEER, BLUE, RADIUS4
3Egzamin14
Liczba godzin zegarowych ogółem29 godzin

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- objawy obrażeń wewnętrznych zagrażających życiu.

Potrafi:

- wykonać protokoły używane w ultrasonografii stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- rozpoznać objawy pochodzenia wewnętrznego zagrażające życiu.

IV. 

Treści nauczania:

1. Rozpoznanie symptomów i wczesne reagowanie w przypadku obrażeń wewnętrznych zagrażających życiu.
2. Protokoły ultrasonograficzne stanów nagłych, w szczególności: FAST, FEER, BLUE, RADIUS.

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem środków symulacji medycznej i pola walki.
2. Kurs trwa 29 godzin zegarowych, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin zajęć praktycznych i 5 godzin przeznaczonych na egzamin.
3. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu.
4. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie do grupy kursantów zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań i rodzajem wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu (w szczególności: hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt medyczny).
5. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych określonych w wykazie umiejętności wynikowych.
6. Na jednego instruktora przypada nie więcej niż sześciu uczestników kursu (zajęcia praktyczne).

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej lub chirurgii lub interny lub radiologii (dla całego zakresu szkolenia),
b) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ratunkowego lub chirurgicznego (dla całego zakresu szkolenia),
c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów);
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego;
3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenie w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w misjach poza granicami państwa.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, w szczególności:
a) sale wykładowe,
b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, które są wymagane do realizacji programu kursu,
c) środki symulacji wysokiej wierności,
d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej określone w programie kursu;
2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych lub innego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie zajęć w symulowanych warunkach pola walki.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE PODAWANIA KRWI, SKŁADNIKÓW KRWI I PREPARATÓW KRWIOZASTĘPCZYCH

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających życiu stanów nagłych pochodzenia kardiogennego.

Szczegółowe cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) znajomości wskazań i przeciwwskazań do przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych;
2) znajomości zasad przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych.

II. 

Plan nauczania

Lp.Temat, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznychLiczba godzin szkolenia praktycznego (zajęcia kliniczne oraz ćwiczenia)
1Składniki krwi i produkty krwiopochodne: produkcja, wartość biologiczna, transport, przechowywanie212
2Wskazania do przetaczania składników krwi produktów krwiopochodnych1
3Zasady przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych2
4Podstawy immunologii transfuzjologicznej: ważne układy antygenowe krwinek czerwonych, białych, płytek krwi; immunizacja potransfuzyjna.

Elementarne zasady przestrzegania zgodności antygenowej i serologicznej między biorcą a dawcą krwi. Zasady pobierania próbek krwi do badań serologicznych

2
5Czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi2
6Cykl wytwarzania składników krwi. Podstawowe badania immunohematologiczne wykonywane przed przetoczeniem krwi. Powikłania poprzetoczeniowe2
7Egzamin15
Liczba godzin zegarowych ogółem29 godzin

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- zasady aseptyki i antyseptyki,
- zasady przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych,
- zasady pobierania próbek krwi do badań serologicznych,
- zasady przestrzegania zgodności antygenowej i serologicznej między biorcą a dawcą krwi,
- zasady działania procedury przetoczenia krwi od biorcy - chodzącego banku krwi ("Walking Blood Bank").

Potrafi:

- przygotować zestaw przetoczeniowy,
- wykonać przetoczenie krwi.

IV. 

Treści nauczania:

1. Organizacja pracy osób dokonujących przetaczania krwi.
2. Składniki krwi i produkty krwiopochodne: produkcja, wartość biologiczna, transport, przechowywanie.
3. Wskazania do przetaczania składników krwi produktów krwiopochodnych.
4. Zasady przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych.
5. Podstawy immunologii transfuzjologicznej:
a) ważne układy antygenowe krwinek czerwonych, białych, płytek krwi,
b) immunizacja potransfuzyjna; elementarne zasady przestrzegania zgodności antygenowej i serologicznej między biorcą a dawcą krwi,
c) zasady pobierania próbek krwi do badań serologicznych.
6. Czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi.
7. Cykl wytwarzania składników krwi. Podstawowe badania immunohematologiczne wykonywane przed przetoczeniem krwi. Powikłania poprzetoczeniowe.

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola walki.
2. Kurs trwa 29 godzin zegarowych, w tym 11 godzin zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych i 6 godzin przeznaczonych na egzamin.
3. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu.
4. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych (polowe przetaczanie krwi, "Walking Blood Bank"), w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie do grupy kursantów zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań i rodzajem wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu (w szczególności: hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt medyczny).
5. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych określonych w wykazie umiejętności wynikowych.
6. Na jednego instruktora przypada nie więcej niż sześciu uczestników kursu (zajęcia praktyczne).

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub ukończony co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego oraz ukończone szkolenie w zakresie przetaczania krwi i jej składników (dla całego zakresu szkolenia),
b) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oraz ukończone szkolenie w zakresie przetaczania krwi i jej składników (dla całego zakresu szkolenia),
c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów);
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, w szczególności:

1) sale wykładowe;
2) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, które są wymagane do realizacji programu kursu;
3) salę symulacji wysokiej wierności;
4) dostęp do podmiotów realizujących świadczenia określone w programie kursu.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE FARMAKOTERAPII

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, w przypadku wystąpienia zagrażających życiu stanów nagłych, oraz podawania produktów leczniczych, do których upoważniony jest ratownik medyczny wykonujący zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań tych jednostek.

Szczegółowy cel kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwości i sposobów podawania produktów leczniczych wymienionych w tabeli nr 1:

Lp.Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim)Postać
1Acidum tranexamicum (Kwas traneksamowy)roztwór do wstrzyknięć
2Acetazolamidum

(Acatazolamid)

tabletki
3Amoxicillinum + Acidumclavulanicum (Amoksycylina)roztwór do wstrzyknięć
4Ciprofloxacinum

(Ciprofloksacyna)

roztwór do wstrzyknięć
5Clindamycinum

(Klindamycyna)

roztwór do wstrzyknięć
6Cefotetan

(Cefotetan)

roztwór do wstrzyknięć
7Cloxacillinum

(Kloksacylina)

roztwór do wstrzyknięć
8Etomidate

(Etomidat)

roztwór do wstrzyknięć
9Ertapenem

(Ertapenem)

roztwór do wstrzyknięć
10Fentanylum

(Fentanyl)

aerozol, doustna - lizak
11Ketaminum

(Ketamina)

roztwór do wstrzyknięć
12Mannitolum

(Mannitol - 5%, 10%, 20%)

roztwór do wlewu dożylnego
13Moxifoxacin

(Moksyfloksacyna)

tabletki
14Neostigmine methilsulphate (Neostygmina)roztwór do wstrzyknięć
15Propofol

(Propofol)

roztwór do wstrzyknięć
16Vecuronium bromide (Wekuronium)roztwór do wstrzyknięć
17Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin) (Sukcynocholina)roztwór do wstrzyknięć
18Bacitracinum

(Bacytracyna)

krople do oczu
19Proxymetacaine hydrochloride (Proksymetakaina)krople do oczu

II. 

Plan nauczania

Lp.Temat, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznychLiczba godzin szkolenia praktycznego
1Budowa, skład, właściwości i sposób podania leków wymienionych w tabeli nr 114-
2Wskazania i przeciwwskazania do podawania każdego z leków wymienionych w tabeli nr 1-
3Procedury podania leków wymienionych w tabeli nr 1-7
4Egzamin1-
Liczba godzin zegarowych ogółem22 godziny

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- budowę i właściwości chemiczne leków wymienionych w tabeli nr 1,
- wskazania i przeciwwskazania do podawania każdego z leków wymienionych w tabeli nr 1,
- sposób podania każdego leku.

Potrafi:

- przygotować i podać leki wymienione w tabeli nr 1.

IV. 

Treści nauczania:

1. Budowa, skład, właściwości i sposób podania leków wymienionych w tabeli nr 1.
2. Wskazania i przeciwwskazania do podawania każdego z leków wymienionych w tabeli nr 1.
3. Procedury podania leków wymienionych w tabeli nr 1.

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych.
2. Kurs trwa 22 godziny zegarowe, w tym 14 godzin zajęć teoretycznych, 7 godzin zajęć praktycznych i 1 godzinę przeznaczoną na egzamin.
3. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych określonych w wykazie umiejętności wynikowych.
4. Zaleca się, aby na jednego instruktora przypadało nie więcej niż sześciu uczestników kursu (zajęcia praktyczne).

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub ukończony co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej (dla całego zakresu szkolenia),
b) farmaceutów posiadających tytuł magistra i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (dla zakresu szkolenia dotyczącego budowy składu i właściwości leków),
c) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ratunkowego (dla całego zakresu szkolenia),
d) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów);
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, w szczególności:

1) sale wykładowe;
2) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, które są wymagane do realizacji programu kursu.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do udzielania wsparcia psychologicznego w przypadku wystąpienia symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze stresem), prezentowanych przez pacjenta lub członków zespołu ratownictwa medycznego.

Szczegółowe cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) wystąpienia symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres;
2) wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego;
3) wsparcia psychologicznego członków zespołu ratownictwa medycznego.

II. 

Plan nauczania

Lp.Temat, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznychLiczba godzin szkolenia praktycznego
1Ocena symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze stresem). Kryteria diagnostyczne dla ostrej reakcji na stres (ang. Acute Stress Disorder - ASD) i zespołu stresu pourazowego (ang. Posttraumatic Stress Disorder - PTSD)36
2Cele i zasady interwencji we wczesnym okresie po traumie jednostkowej i masowej1
3Zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego4
4Ocena symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji na stres ostry lub chroniczny zaistniały w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wsparcie psychologiczne członków zespołów ratownictwa medycznego2
5Proces debriefingu. Struktura i przebieg sesji debriefingowej. Interwencje wspierające po zdarzeniach traumatycznych. Alternatywne metody redukcji napięcia po zdarzeniu traumatycznym z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i wytycznych4
6Egzamin16
Liczba godzin zegarowych ogółem27 godzin

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- symptomy zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres i kryteria diagnostyczne dla ASD i PTSD,
- zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres,
- zasady wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego, a także wsparcia psychologicznego członków zespołów ratownictwa medycznego,
- proces debriefingu, strukturę i przebieg sesji debriefingowej.

Potrafi:

- rozpoznać zaburzenia psychiczne u pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres,
- zastosować zasady wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego, a także wsparcia psychologicznego członków zespołów ratownictwa medycznego,
- przeprowadzić sesję debriefingową z członkami zespołów ratownictwa medycznego.

IV. 

Treści nauczania:

1. Ocena symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze stresem).
2. Zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres.
3. Zasady wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego.
4. Zasady wsparcia psychologicznego członków zespołów ratownictwa medycznego.

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach symulowanych.
2. Kurs trwa 27 godzin zegarowych, w tym 14 godzin zajęć teoretycznych, 6 godzin zajęć praktycznych i 7 godzin przeznaczonych na egzamin.
3. Na jednego instruktora przypada nie więcej niż sześciu uczestników kursu (zajęcia praktyczne).
4. Zaleca się, aby egzamin praktyczny kursu odbywał się w oparciu o symulowane scenariusze.
5. Dodatkowo zaleca się przeprowadzenie zajęć w warunkach klinicznych, w oddziałach szpitalnych, klinikach, pracowniach specjalizujących się w tematyce objętej programem kursu.

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub ukończony co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii,
b) psychologów posiadających tytuł magistra i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
c) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
d) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów);
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego;
3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenie w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w misjach poza granicami państwa oraz w sprawowaniu opieki nad nimi.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, w szczególności:

1) sale wykładowe;
2) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi, które są wymagane do realizacji programu kursu.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI W RAMACH OSŁONY PRZECIWEPIDEMICZNEJ I PRZECIWEPIZOOTYCZNEJ STANÓW OSOBOWYCH WOJSK W ZAKRESIE MEDYCZNEJ OCHRONY PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, BIOLOGICZNYMI, RADIOLOGICZNYMI, NUKLEARNYMI (CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, NUCLEAR - CBRN)

I. 

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do samodzielnego podejmowania czynności w ramach osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej oraz ochrony przed bronią masowego rażenia.

Szczegółowe cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) czynności podejmowanych w ramach osłony przeciwepidemicznej;
2) czynności podejmowanych w ramach osłony przeciwepizootycznej;
3) czynności podejmowanych w ramach ochrony przed skutkami działania broni masowego rażenia.

II. 

Plan nauczania

Lp.Tematy, zagadnieniaLiczba godzin zajęć teoretycznychLiczba godzin szkolenia praktycznego

(ćwiczenia lub zajęcia kliniczne)

1Profilaktyka medyczna i przeciwepidemiczna w Siłach Zbrojnych RP2-
2Etapy oceny ryzyka zagrożeń zdrowotnych wojsk2
3Postępowanie w razie podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej5
4Zabiegi przeciwepidemiczne4
5Broń masowego rażenia - broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna, nuklearna oraz choroby zakaźne o potencjalnie dużym wpływie na zdrowie publiczne4
6Praktyczne wykonanie wybranych zabiegów przeciwepidemicznych (dezynfekcja, sterylizacja, sanityzacja)-7
7Egzamin15
Liczba godzin zegarowych ogółem30 godzin

III. 

Wykaz umiejętności wynikowych - ogólne i szczegółowe efekty kształcenia:

Zna:
- zasady oceny ryzyka zagrożeń zdrowotnych wojsk,
- zasady postępowania w razie podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej.

Potrafi:

- wykonać wybrane zabiegi przeciwepidemiczne (dezynfekcja, sterylizacja, sanityzacja).

IV. 

Treści nauczania:

1. Profilaktyka medyczna i przeciwepidemiczna w Siłach Zbrojnych RP.
2. Etapy oceny ryzyka zagrożeń zdrowotnych wojsk.
3. Postępowanie w razie podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej.
4. Broń masowego rażenia - broń biologiczna, bioterroryzm, choroby zakaźne o potencjalnie dużym wpływie na zdrowie publiczne.
5. Praktyczne wykonanie wybranych zabiegów przeciwepidemicznych (dezynfekcja, sterylizacja, sanityzacja).

V. 

Wskazówki metodyczne:

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć klinicznych oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem środków symulacji medycznej i pola walki.
2. Kurs trwa 30 godzin zegarowych, w tym 17 godzin zajęć teoretycznych, 7 godzin zajęć praktycznych i 6 godzin przeznaczonych na egzamin.
3. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie do grupy kursantów zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań i rodzajem wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu (w szczególności: hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt medyczny).
4. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych określonych w wykazie umiejętności wynikowych.

VI. 

Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej:

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania:
a) lekarzy posiadających specjalizację lub ukończony co najmniej drugi rok szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie epidemiologii lub toksykologii lub medycyny ratunkowej (dla całego zakresu szkolenia),
b) pielęgniarki posiadające tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub epidemiologicznego (dla całego zakresu szkolenia),
c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne/ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (w zakresie organizacji ćwiczeń praktycznych odbywających się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków taktycznych z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów),
d) specjalistów w dziedzinie zwalczania skutków użycia broni masowego rażenia;
2) kierownika kursu koordynującego realizację programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie z programem kursu;
3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej doświadczenie w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w misjach poza granicami państwa.
2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:

Podmiot szkolący zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, a w szczególności:

1) sale wykładowe;
2) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, które są wymagane do realizacji programu kursu;
3) środki symulacji wysokiej wierności;
4) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych lub innego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie zajęć w symulowanych warunkach pola walki.

VII. 

Okres ważności zaświadczenia:

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

............................................................... ........................................................

(pieczęć podmiotu prowadzącego kurs) (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE

NR ............................................/...........r.

(numer zaświadczenia)

o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego w zakresie:

......................................................................................................................................................

(zakres tematyczny kursu)

Zaświadcza się, że Pani/Pan* .....................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, numer PESEL)

w dniach: od.............................................................. do ...........................................................

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

uczestniczyła/uczestniczył w wojskowo-medycznym kursie kwalifikacyjnym,

organizowanym przez ................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego kurs)

i złożyła/złożył* egzamin przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym.

Zaświadczenie jest ważne 3 lata od daty wydania

.................................................... ......................................................................

(pieczęć i podpis kierownika (podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

podmiotu prowadzącego kurs)

.....................................................................

(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

.....................................................................

(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

......................................................................

(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH KURSEM:

1. ...................................................................................................

2. ...................................................................................................

3. ...................................................................................................

4. ....................................................................................................

5. ....................................................................................................

.................................................... ......................................................................

(pieczęć i podpis kierownika (podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

podmiotu prowadzącego kurs)

.....................................................................

(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

.....................................................................

(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

......................................................................

(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)