Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 30 lipca 1920 r.
w przedmiocie wojskowego sądownictwa doraźnego.

Art.  1.

Postępowanie doraźne zarządzone być może:

I. Przeciw osobom wojskowym:

Prócz przestępstw, przewidzianych w art. 59 i 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 59 poz. 368) w przedmiocie wprowadzenia w życie ustawy wojskowego postępowania karnego, nadto:

a) w byłym zaborze rosyjskim: za zdradę w wypadkach art. 108, 109, 111, 111 (1), 111 (2), 111 (3), 112 (1), 118 ust. 1 kod. kar. z r. 1903;
b) w byłym zaborze austriackim: za porozumiewanie się z nieprzyjacielem i inne przedsięwzięcia, mające na celu szkodę dla polskiej siły zbrojnej lub jej sprzymierzeńców lub korzyść dla nieprzyjaciela określone w § 67 ust. 2 austr. u, k. (art. 49 ust. 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. Dz. Ust. № 59 poz. 369 w przedmiocie wprowadzenia w życie wojskowego kodeksu karnego);
c) w byłym zaborze pruskim; za zdradę w wypadkach §§ 88 - 91 niem. kod. kar. z r. 1871 tudzież § 1 ust. 1 i 2 i § 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 1914 r. przeciw zdradzie tajemnic wojskowych Dz. U. Rz. str. 195.
II. Przeciw osobom cywilnym:
a) Za szpiegostwo na rzecz państwa obcego lub nieprzyjaciela, lub nieuprawnione werbowanie;
b) za przestępstwa wymienione wyżej pod I. a), b), c), oraz w byłym zaborze rosyjskim za podżeganie do dezercji (art. 12 ust. 1 ustawy z 20 lutego 1920 r. Dz. Ust. № 20 poz. 104) w byłym zaborze austrjackim za zbrodnię z § 222 u. k., o ile dotyczy podżegania żołnierza do dezercji, w byłym zaborze pruskim za występek z § 141 niem. kod. kar. z r. 1871, o ile chodzi o podżeganie do dezercji.

O ile ulegają właściwości sądów wojskowych w mysi art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 59 poz. 368) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 61 poz. 394).

Przepis art. 76 rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 59 poz. 368) pozostaje w mocy.

Wprowadzenie postępowania doraźnego ogłosić należy w sposób przewidziany w § 437 w. p. k., a nadto przez rozlepienie obwieszczeń w każdem mieście powiatowem.

Art.  2.

W postępowaniu doraźnem sąd orzekający tworzy się według postanowień art. 70 - 72 rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 59 poz. 368) także poza wypadkami postępowania w polu i na morzu.

Uchyla się § 7 ustawy wojskowego postępowania karnego. Dochodzenia przewidziane w § 438 powyższej ustawy nie mają trwać dłużej jak 14 dni.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Ministra Spraw Wojskowych.