Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.30.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 marca 1924 r.
o wojewódzkich radach wodnych.

Na podstawie art. 240 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 102 poz. 936) zarządzam zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. co następuje:
Wojewódzka rada wodna składa się z przewodniczącego oraz 6 członków, mianowicie:
1)
z 2 przedstawicieli reprezentacji wojewódzkiej,
2)
2 przedstawicieli korporacji rolniczych,
3)
2 przedstawicieli korporacji przemysłowych i rękodzielniczych.
Przewodniczących wojewódzkich rad wodnych oraz ich zastępców mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów.

Imiona i nazwiska mianowanych ogłosi Minister Robót Publicznych w gazecie urzędowej.

Członkiem wojewódzkiej rady wodnej, względnie jego zastępcą może być każdy, kto posiada pełne ogólne wymogi do piastowania państwowych urzędów, przewidziane w art. 6 i 7 ustawy z dn. 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21 poz. 164) i nie pozostaje w czynnej służbie państwowej lub samorządowej.

Ograniczenie wynikające z pozostawania w czynnej służbie państwowej nie dotyczy profesorów wyższych państwowych zakładów naukowych.

Przedstawicieli reprezentacji wojewódzkiej oraz ich zastępców, do czasu powołania do życia takiej reprezentacji, wybierają w województwach: warszawskiem, łódzkiem, kieleckiem, białostockiem i lubelskiem Rady Wojewódzkie, zaś w województwach: poleskiem, wołyńskiem, nowogródzkiem, oraz na obszarze Ziemi Wileńskiej do czasu utworzenia rad wojewódzkich mianują takich przedstawicieli wojewodowie, względnie delegat Rządu w Wilnie, po wysłuchaniu opinji sejmików powiatowych i rad miejskich miast wydzielonych, w województwach: poznańskiem i pomorskiem - wybierają przedstawicieli wydziały krajowe, w województwach: krakowskiem, lwowskiem, stanisławowskiem i tarnopolskiem wybiera Tymczasowy Wydział Samorządowy.
Przedstawicieli korporacji rolniczych jako-też korporacji przemysłowych i rękodzielniczych wybierają delegaci tych korporacji na zgromadzeniu wyborczem zarządzonem przez wojewodę w siedzibie województwa.

Wojewoda zawezwie w tym celu imiennie istniejące prawnie na obszarze województwa wymienione wyżej korporacje do wyznaczenia na zgromadzenie wyborcze swych delegatów po jednym z każdej korporacji i zarazem oznaczy dzień, godziną i miejsce wyboru przedstawicieli w niewcześniejszym jednak terminie, niż z upływem 6 tygodni od daty wezwania.

Zarządzenie to wojewoda również ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym, względnie w Monitorze Polskim.

Korporacjom, o jakich mowa w § 5, które nie otrzymały wezwania do wyboru, przysługuje prawo wniesienia reklamacji do wojewody w ciągu 8 dni od daty ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, względnie "Monitorze Polskim" zarządzenia zawierającego wezwania do udziału w wyborze.

Przeciw nieuwzględnieniu reklamacji wolno odwołać się w ciągu 14 dni od doręczenia odmowy do Ministra Robót Publicznych, który rozstrzyga odwołanie w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, lub z Ministrem Przemysłu i Handlu zależnie od tego, o jaką korporację chodzi.

Wybór przedstawicieli korporacji rolniczych będzie przeprowadzony oddzielnie od wyboru przedstawicieli korporacji przemysłowych i rękodzielniczych, który to ostatni wybór przeprowadza się łącznie.

Delegaci winni posiadać upoważnienie zastępowanej przez nich korporacji wydane zgodnie z postanowieniami jej statutu.

Wybory przeprowadza wojewoda względnie wyznaczony przez niego zastępca.

Delegaci dokonują wyboru przez tajne głosowanie kartkami absolutną większością głosów obecnych.

Równocześnie z oddaniem głosu na członka rady wodnej głosuje się na jego zastępcę.

Wynik wyboru ogłasza przewodniczący na podstawie skrutynium, którego dokonują dwaj przez przewodniczącego z pośród zgromadzenia powołani delegaci.

O przebiegu i wyniku wyborów spisuje się protokół.

Przeciw dokonanym wyborom można wnieść zażalenie do Ministerstwa Robót Publicznych za pośrednictwem wojewody w ciągu czternastu dni po dniu ogłoszenia wyniku.

Zażalenie rozstrzyga Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, względnie Przemysłu i Handlu.

Członkowie i ich zastępcy wybierani są na okres 5-letni po którego upływie mogą być ponownie wybrani.

Ustępujący członkowie pełnią jednak swe czynności aż do chwili ukonstytuowania się nowej rady.

Na trzy miesiące przed upływem pięciolecia wojewoda zarządzi i przeprowadzi wybory członków nowej rady wodnej w myśl postanowień § 5 i następnych niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli przed upływem pięciolecia opróżni się miejsce członka i jego zastępcy, dokonuje się wyboru uzupełniającego z danej grupy na czas do końca pięciolecia.

Wybranym członkom rady wodnej po sprawdzeniu warunków ich wybieralność i po prawomocności wyborów wystawia i przesyła wojewoda urzędowe poświadczenie i ogłasza wynik wyborów w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje listę wybranych członków i ich zastępców przewodniczącemu rady do wiadomości.
Przewodniczący wojewódzkiej rady wodnej wyznacza bezzwłocznie po otrzymaniu listy członków nowo obranej rady termin zebrania się rady w siedzibie województwa.
Rada wodna po ukonstytuowaniu się, przystępuje natychmiast do uchwalenia regulaminu czynności rady i stałych komisji, oraz organizacji tych komisji.

Regulamin czynności rady i komisji podlega zatwierdzeniu Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Przemysłu i Handlu.

Czynności, swe rozpoczyna rada wodna po zatwierdzeniu regulaminu.

O każdem posiedzeniu rady wodnej ma być uwiadomiony na czas wojewoda, któremu przysługuje prawo brania udziału w obradach osobiście lub przez swego przedstawiciela.

Wojewoda może również wzywać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli interesowanych urzędów państwowych nie wchodzących w skład urzędu wojewódzkiego.

Wojewódzkiej radzie wodnej mają być udzielane do zaopinjowania sprawy gospodarstwa wodnego wskazane w art. 238 ustawy wodnej.

Opinję wydaje rada wodna na podstawie dochodzeń przeprowadzonych przez władze i znajomości stosunków gospodarstwa wodnego w województwie.

Opinja rady ma być dołączona do aktów sprawy.

Władza ma oczekiwać opinji rady do dni trzydziestu po dniu doręczenia sprawy do zaopinjowania.

Opinję udziela rada tej władzy, która jej zażądała.

Rada może wydać także opinję w ważnych sprawach gospodarstwa wodnego z władnej inicjatywy.

Akta podpisuje za radę jej przewodniczący lub jego zastępca.

Z przebiegu obrad należy spisać protokół, w którym ma być uwidoczniony wynik głosowania i zastrzeżenia poszczególnych członków.

Odpis protokółu dołącza się do opinji, która ma zawierać również uzasadnienie.

Przewodniczący, członkowie i zastępcy w wojewódzkiej radzie wodnej pełnią swe funkcje honorowo.

Lokalu na posiedzenia rady wodnej dostarcza urząd wojewódzki.

Czynności kancelaryjne rady załatwia kancelaria urzędu wojewódzkiego,

Mandat. członka rady wodnej gaśnie przed upływem okresu wyborczego:
a)
w razie zrzeczenia sic; wyboru przez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce wojewody,
b)
w razie ujawnienia się braku biernego prawa wyborczego u wybranego,
c)
w razie popełnienia przez wybranego czynu pociągającego za sobą utratę prawa piastowania urzędów publicznych.

O utracie mandatu w wypadkach pod b) i c) niniejszego przepisu orzeka wojewoda.

Od orzeczenia wojewody służy prawo odwołania się do Ministra Robót Publicznych w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje l dniem ogłoszenia.
Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Przemysłu i Handlu.