Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1601

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa organizację i tryb pracy wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
§  2.  W skład wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, zwanej dalej "radą", wchodzą:
1) przewodniczący rady;
2) członkowie.
§  3. 
1.  Pierwsze posiedzenie rady zwołuje i otwiera wojewoda.
2.  Na pierwszym posiedzeniu rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustanowionego składu rady.
3.  Odwołanie przewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustanowionego składu rady.
§  4. 
1.  Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Przewodniczący rady w szczególności:
1) ustala terminy, miejsce i porządek obrad posiedzeń rady;
2) przewodniczy posiedzeniom rady;
3) bierze udział w głosowaniach rady;
4) przesyła członkom rady projekty uchwał;
5) podpisuje uchwały głosowane przez radę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3.  Jeżeli przewodniczący rady nie może przewodniczyć posiedzeniu rady, zastępuje go wyznaczony przez niego członek rady.
§  5.  Członkowie rady mogą z własnej inicjatywy przygotować materiały i projekty dokumentów mających na celu integrację środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, które zostaną przedstawione na posiedzeniu rady.
§  6. 
1.  Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia rady:
1) przynajmniej dwa razy w roku, nie częściej jednak niż raz na kwartał, jeżeli do rady nie wpłynął wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przekazany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwanego dalej "Szefem Urzędu";
2) w terminie 14 dni od dnia wpływu pierwszego, licząc od ostatniego posiedzenia rady, wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przekazanego przez Szefa Urzędu, chyba że wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez radę w trybie określonym w § 9 ust. 4.
2.  Rada może obradować, jeżeli jest obecna co najmniej połowa jej ustalonego składu.
§  7. 
1.  Zawiadomienie o posiedzeniu rady wraz z porządkiem obrad rady oraz projektami uchwał lub innymi materiałami przesyła się członkom rady:
1) za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym albo
2) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez członka rady adres elektroniczny

- nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia rady.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty uchwał lub inne materiały mogą być doręczone bezpośrednio przed posiedzeniem rady.
§  8. 
1.  Z posiedzenia rady sporządzany jest protokół podpisywany przez członków rady biorących udział w posiedzeniu rady.
2.  Protokół z posiedzenia rady powinien zawierać porządek obrad, wykaz członków rady uczestniczących w posiedzeniu rady oraz podjęte ustalenia.
3.  Protokół z posiedzenia rady lub wyciąg z protokołu jest doręczany członkom rady bezpośrednio przed kolejnym posiedzeniem rady.
§  9. 
1.  Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały lub dezyderatu.
2.  Uchwały lub dezyderaty są podejmowane większością głosów członków rady w obecności co najmniej połowy ustalonego składu rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady.
3.  Uchwały lub dezyderaty podjęte na posiedzeniu rady są podpisywane przez wszystkich członków rady biorących udział w głosowaniu.
4.  Projekt uchwały w sprawie wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przekazanego przez Szefa Urzędu, może być rozpatrywany i głosowany przez radę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.  Kierując, w trybie określonym w ust. 4, projekt uchwały w sprawie wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przewodniczący rady przesyła członkom rady projekt uchwały wraz z wnioskiem i wyznacza termin, nie krótszy niż 5 dni, na zajęcie stanowiska i oddanie głosu przez członka rady.
6.  Członek rady oddaje głos, w trybie określonym w ust. 4, przez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny wskazany przez przewodniczącego rady i na adresy elektroniczne pozostałych członków rady oraz przez wskazanie, czy oddaje głos za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.
7.  Za dzień podjęcia uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku gdy członkowie rady oddali głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.
8.  Do sporządzenia protokołu z podjęcia uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej stosuje się odpowiednio § 8.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych (Dz. U. poz. 1156).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).