Wnioskowanie o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.38.169

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 marca 1993 r.
w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. *

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114) zarządza się, co następuje:
1.
Kierujący pojazdami, zwani dalej "kierującymi", w przypadku naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji.
2.
Wpisu dokonuje się, gdy naruszenia, o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami prokuratora o umorzeniu postępowania, orzeczeniami kolegiów do spraw wykroczeń, nakazami oraz mandatami karnymi.
Organ wydający wyrok, postanowienie, orzeczenie, nakaz lub mandat karny, o których mowa w § 1 ust. 2, informuje o stwierdzonym naruszeniu popełnionym przez kierującego komendanta wojewódzkiego Policji.
1.
Naruszeniom, o których mowa w § 1 ust. 1, odpowiada liczba punktów określona w załączniku nr 1.
2.
Jeżeli czyn popełniony przez kierującego narusza dwa lub więcej przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, do ewidencji wpisuje się naruszenie, któremu odpowiada największa liczba punktów.
3.
Gdy suma punktów w ciągu roku, licząc od dnia pierwszego naruszenia, wyniesie co najmniej 21, komendant wojewódzki Policji występuje z wnioskiem do kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej o sprawdzenie kwalifikacji kierującego.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2.
5.
Kopię wniosku doręcza się kierującemu, którego on dotyczy.
6.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się, gdy kierujący nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów.
1.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji kierującego wpisy, o których mowa w § 1, jeżeli:
1)
w ciągu roku od dnia popełnienia pierwszego naruszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, ogólna suma punktów nie osiągnie 21, a przeciwko kierującemu nie jest prowadzone postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o naruszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
2)
została wydana ostateczna decyzja o poddaniu kierującego sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114), zwanej dalej "ustawą",
3)
kierujący został poddany sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy i sprawdzenie obejmowało umiejętności, o których mowa w art. 69 tej ustawy.
2.
Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej informuje o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, komendanta wojewódzkiego Policji na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3.
1.
Kierujący może żądać od właściwego organu prowadzącego ewidencję informacji o wpisach dokonanych przez siebie naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2.
Informacji udziela się kierującemu w siedzibie organu, który prowadzi ewidencję.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATALOG CZYNÓW STANOWIĄCYCH NARUSZENIE PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ W SKALI OD 1 DO 10

Oznaczenie kodowe Rodzaj czynuKwalifikacja prawna czynuLiczba punktów
1 2 3 4
ANaruszenie przepisów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
A01*)Popełnienie przestępstwa drogowegoart. 136, 137, 145 kk 10
A02*)Spowodowanie kolizjiart. 86 k.w. 6
A03*)Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po lub użyciu alkoholu albo podobnie działającego środkaart. 87 § 1 2 k.w. w zw. z art. 39 pkt 1 p.r.d. 10
A04Ucieczka kierującego z miejsca wypadku drogowego, gdy są zabici lub ranniart. 97 k.w. w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 8
A05*)- w tym nieudzielenie pomocy ofiaromart. 93 § 1 k.w. w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
A06*)Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w. w zw. z § 29 r. zn. d. 7
A07Niezastosowanie się do: - sygnałów świetlnychart. 92 § 1 k.w. w zw. z § 23 r.zn.d. 6
A08- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowymart. 92 § 1 k.w. w zw. z § 28 r.zn.d. 6
BNieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
B01Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściuart. 90 lub 86 k.w. w zw. z art. 23 ust. 1 p.r.d. 8
B02Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby upośledzonej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej niesprawności ruchowej - w celu umożliwienia jej przejścia art. 90 lub 86 k.w. w zw. z art. 23 ust. 7 p.r.d. 8
B03Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszymart. 97, 90 lub 86 k.w. w zw. z art. 23 ust. 3 pkt 2 p.r.d.10
CNieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniu lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:art. 90 k.w. w zw. z:
C01- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnejart. 22 ust. 1 p.r.d. 6
C02- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami regulującymi pierwszeństwo§ 4 ust. 3 lub § 6 ust. 5 r. zn.d. 6
C03- pojazdom szynowymart. 22 ust. 2 p.r.d. 6
C04- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu pojazdówart. 22 ust. 3 p.r.d. 6
C05- przez pojazd włączający się do ruchuart. 15 ust. 2 p.r.d. 5
C06- podczas zawracaniaart. 19 ust. 4 p.r.d. 5
C07Utrudnienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 90 k.w. w zw. z art. 6 p.r.d. 4
Niestosowanie się do znaków:art. 92 § 1 k.w. w zw. z
C08- B-21 zakaz skrętu w lewo lub B-22 zakaz skrętu w prawo§ 6 ust. 7 r. zn.d. 3
C09- C-1 do C-12 nakaz jazdy...§ 7 ust. 1 r. zn.d. 3
C10-B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka§ 6 ust. 12 r. zn.d. 1
DNieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości:art. 97 k.w. w zw. z art. 18 p.r.d. lub art. 92 § 1 k.w. w zw. z § 6 ust. 14 r.zn.d.
na obszarze zabudowanym:
D01- powyżej 30 km/h 3
D02- od 20 km/h do 30 km/h 3
poza obszarem zabudowanym: 3
D03- powyżej 40 km/h 6
D04- od 31 km/h do 40 km/h 4
D05- od 20 km/h do 30 km/h 2
ENaruszenie przepisów o wyprzedzaniu
E01Nieprawidłowy sposób wyprzedzaniaart. 90 k.w. w zw. z: art. 21 ust. 1 p.r.d. 5
E02- w tym wyprzedzanie z niewłaściwej stronyart. 97 k.w. w zw. z: art. 21 ust. 2, 3 lub 4 p.r.d. 3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:art. 97 k.w. w zw. z:
E03- na skrzyżowaniachart. 21 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
E04- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimiart. 24 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
E05- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimiart. 24 ust. 6 p.r.d. 5
E06- na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimiart. 23 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 9
E07Wyprzedzanie na drogach oznaczonych znakami zakazu wyprzedzania (B-25 lub B-26)art. 92 § 1 k.w. w zw. z § 6 ust. 9 r.zn.d. 5
FUżywanie świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:art. 88 k.w. w zw. z:
F01- od zmroku do śwituart. 43 ust. 1 lub 4 p.r.d. 4
F02- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaart. 26 ust. 1 p.r.d. 3
F03- w okresie od 1 listopada do 1 marcaart. 43 ust. 2 p.r.d. 1
F04Pozostawienie pojazdu silnikowego lub szynowego bez określonego przepisami oświetleniaart. 43 ust. 6 p.r.d. 3
GNaruszenie innych przepisów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
G01Zajechanie drogi innym pojazdom w czasie zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchuart. 90 k.w. w zw. z art. 19 ust. 1 p.r.d. 5
G02Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 k.w. w zw. z art. 19 ust. 5 p.r.d.

lub

art. 92 § 1 k.w. w zw. z § 6 ust. 7 lub ust. 8 r.zn.d.

4
Naruszenie zakazu cofania:art. 90 lub 97 k.w. w zw. z:
G03- w tunelu, na moście lub wiadukcieart. 20 ust. 2 p.r.d. 2
G04- na drodze ekspresowej lub autostradzieart. 14 pkt 2 p.r.d. 2
Nieprzestrzeganie znaków drogowych:art. 92 § 1 k.w. w zw. z:
G05- B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach§ 6 ust. 1 pkt 1 r.zn.d. 3
G06- B-2 zakaz wjazdu§ 6 ust. 1 pkt 2 r.zn.d. 3
G07- B-3 do B-7 zakaz wjazdu ...§ 6 ust. 2 pkt 1-5 r.zn.d. 2
G08- B-13 do B-19 zakaz wjazdu ...§ 6 ust. 2 pkt 11-18 r.zn.d. 1
Użyte skróty oznaczają:

k.k.  - ustawę z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

k.w.  - ustawę z dnia 12 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami),

p.r.d.  - ustawę z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114),

r.zn.d.  - rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 32, poz. 145).

*) Punkty są naliczane, jeżeli orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów nie przekroczył roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

w.......................................

L.dz....................................

........................................

........................................

w ......................................

o sprawdzenie kwalifikacji kierującego pojazdem

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie

kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy

i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. Nr 38, poz.

169) wnoszę o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

...............:

1. Nazwisko i imię .................... s./c .................

2. Data i miejsce urodzenia ..................................

3. Miejsce zamieszkania ......................................

4. Nr i kategoria prawa jazdy ................................

wydanego przez ............................................

5. Łączna liczba punktów .....................................

Uzasadnienie

W ciągu roku, licząc od dnia .................. r., wyżej

wymieniony(a) dopuścił(a) się wielokrotnego naruszenia

przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.:

1. ...........................................................

(oznaczenie kodowe, data popełnienia czynu, sposób

...........................................................

stwierdzenia naruszenia*), rodzaj pojazdu, liczba punktów)

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

5. ...........................................................

Do wiadomości: Komendant Wojewódzki Policji

-------------

.......................... ..........................

______

*) Podać sygnaturę sprawy i datę prawomocnego wyroku,

orzeczenia, nakazu karnego lub mandatu karnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAWIADOMIENIE

w ..........................

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania

o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających

przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. Nr

38, poz. 169) uprzejmie informuję, że Pan(i):

1. Nazwisko i imię ................ s./c .....................

2. Data i miejsce urodzenia ..................................

3. Miejsce zamieszkania ......................................

4. Nr i kategoria prawa jazdy ................................

wydanego przez ............................................

w dniu ...........................

został(a) poddany(a) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 88

ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26,

poz. 114).

Sprawdzenie obejmowało umiejętności, o których mowa w art.

69 ust. 1 ustawy.

Kierownik rejonowego urzędu

rządowej administracji ogólnej

.................................

*Z dniem 1 stycznia 1998 r. rozporządzenie zachowuje moc w części niesprzecznej z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.97.98.602), nie dłużej jednak niż do dnia 2 lipca 1999 r. - zobacz art. 151 ust. 2 powołanej ustawy.