Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2371

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób składania wniosków o zmianę treści wpisu do rejestru brokerów, zwanych dalej "wnioskami";
2) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków.
§  2. 
1.  Wniosek składa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "organem nadzoru", na bezpłatnym formularzu elektronicznym.
2.  Adres strony internetowej, pod którym jest udostępniany formularz elektroniczny do składania wniosków, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej organu nadzoru.
3.  Wniosek jest składany przez:
1) brokera albo przez osobę uprawnioną - w przypadku brokera będącego osobą fizyczną;
2) osobę uprawnioną - w przypadku brokera będącego osobą prawną.
4.  Broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny, będący osobą fizyczną, może przekazać do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania wniosków, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz:
1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej - w przypadku, gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 6;
2) imię i nazwisko oraz numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej - w przypadku, gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 7.
5.  Broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny będący osobą prawną, przekazuje do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania wniosków, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz:
1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej - w przypadku, gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 6;
2) imię i nazwisko oraz numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej - w przypadku, gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 7.
6.  Złożenie wniosku na formularzu elektronicznym następuje po uwierzytelnieniu brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
7.  Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny lub osoba uprawniona, którzy nie posiadają danych wymaganych do uzyskania profilu zaufanego, mogą złożyć wniosek do organu nadzoru w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku.
§  3. 
1.  W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, wniosek składa się na podstawie będących w jego posiadaniu:
1) w przypadku zmiany danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej "ustawą" - oświadczenia o danych osobowych potwierdzającego zmianę tych danych;
2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej, uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy:
a) oświadczenia tej osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) informacji o tej osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczącej o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy,
c) kopii świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
d) oświadczenia tej osoby w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy,
e) kopii zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały tej Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z tego egzaminu;
4) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 8 ustawy - oryginału albo kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji.
2.  W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy, wniosek zawiera dane zgodne z danymi zawartymi odpowiednio w:
1) powiadomieniu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy albo art. 50 ust. 1 ustawy, albo
2) informacji, o której mowa w art. 46 ust. 8 ustawy albo art. 50 ust. 6 ustawy.
§  4. 
1.  W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, wniosek składa się na podstawie będących w jego posiadaniu:
1) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a-d ustawy:
a) dokumentu potwierdzającego zaistniałe zmiany,
b) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego zaistniałe zmiany;
2) w przypadku zmiany danych osobowych osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy - oświadczenia członka zarządu w zakresie danych osobowych, potwierdzającego zmianę tych danych, oraz:
a) w przypadku zmian składu zarządu:
oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
informacji o tej osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczącej o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy,
kopii świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
oświadczenia, że członek zarządu nie jest pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629),
oświadczenia, że członek zarządu był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,
oświadczenia, że członek zarządu był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,
oświadczenia członka zarządu o postępowaniach karnych toczących się przeciwko niemu albo o braku takich postępowań,
b) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e i f ustawy:
kopii zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały tej Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z tego egzaminu,
informację o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
świadectw pracy, umów agencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,
c) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy:
informacji o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzających, że taki członek zarządu przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku,
pozytywnej opinii odpowiednio brokerów ubezpieczeniowych albo brokerów reasekuracyjnych, pod kierunkiem których taki członek zarządu wykonywał czynności, o których mowa w tiret pierwsze;
3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 6 ustawy:
a) oświadczenia osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) informacji o tej osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczącej o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy,
c) kopii świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
d) oświadczenia osoby fizycznej w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 6 ustawy,
e) kopii zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały tej Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z tego egzaminu;
4) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 7 ustawy - oryginału albo kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
5) w przypadku zmiany danych osób, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy:
a) oświadczenia akcjonariusza, udziałowca lub osoby, która ma bliskie powiązania z brokerem, w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy, potwierdzającego zmianę tych danych - w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
b) aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz oświadczenia akcjonariusza, udziałowca lub osoby, która ma bliskie powiązania z brokerem, w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy, oraz firmie, pod którą prowadzona jest taka działalność, potwierdzającego zmianę tych danych - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, albo
c) aktualnego na dzień składania wniosku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych;
6) w przypadku zmiany wysokości udziałów, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 8 ustawy - oświadczenia akcjonariusza lub udziałowca o zmianie wysokości udziału w kapitale zakładowym brokera.
2.  W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 4 ustawy, wniosek zawiera dane zgodne z danymi zawartymi odpowiednio w:
1) powiadomieniu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy albo art. 50 ust. 1 ustawy, albo
2) informacji, o której mowa w art. 46 ust. 8 ustawy albo art. 50 ust. 6 ustawy.
§  5.  Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1 - oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że dane, których zmiany dotyczy wniosek, są zgodne ze stanem faktycznym, oraz że wniosek został złożony na podstawie będących w jego posiadaniu dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1;
2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lub art. 59 ust. 2 pkt 6 ustawy:
a) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że osoba fizyczna, przy pomocy której broker wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, której dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy albo
b) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że osoba fizyczna, przy pomocy której broker wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, której dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-d ustawy oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę fizyczną wymogów określonych w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy;
3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że członek zarządu, którego dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w:
a) art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-d ustawy albo
b) art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-f ustawy, albo
c) art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-d ustawy oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez członka zarządu wymogów określonych w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy;
4) w przypadku złożenia wniosku w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 7 - oświadczenie odpowiednio brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej o nieposiadaniu danych wymaganych do uzyskania profilu zaufanego.
§  6.  W przypadku wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dane objęte wnioskiem wpisywane są do rejestru brokerów przez organ nadzoru.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (Dz. U. poz. 1273), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243).