Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2417

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zwanych dalej "wnioskami o wpis";
2) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zwanych dalej "wnioskami o zmianę wpisu";
3) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  2. 
1.  Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "organem nadzoru", na bezpłatnym formularzu elektronicznym.
2.  Adres strony internetowej, pod którym jest udostępniany formularz elektroniczny do składania wniosków o wpis lub wniosków o zmianę wpisu, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  3. 
1.  Zakład ubezpieczeń przekazuje w formie pisemnej do organu nadzoru informację dotyczącą:
1) osoby uprawnionej do składania wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu, podając:
a) jej imię i nazwisko oraz numer PESEL - w przypadku gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 2,
b) jej imię i nazwisko oraz numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku gdy osoba uprawniona będzie składać wniosek w sposób, o którym mowa w ust. 3;
2) cofnięcia osobie wskazanej zgodnie z pkt 1 uprawnienia do składania wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu.
2.  Złożenie wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu następuje po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
3.  Osoba uprawniona, która nie posiada danych wymaganych do uzyskania profilu zaufanego, może złożyć wniosek o wpis lub wniosek o zmianę wpisu do organu nadzoru w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1, w postaci wydruku.
§  4.  Wniosek o wpis składa się w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające:
1) będącego osobą fizyczną - na podstawie aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej, uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) niebędącego osobą fizyczną i podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców - na podstawie aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej uzyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
§  5.  Wniosek o wpis składa się na podstawie dokumentów będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:
1) w przypadku agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające:
a) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii zaświadczenia lub informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające niebędącego osobą fizyczną i niepodlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców,
b) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej "ustawą",
c) pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;
2) w przypadku osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz osób wymienionych w art. 19 ust. 3 ustawy:
a) oświadczenia tych osób w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy,
b) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii informacji o tej osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczącej o niekaralności za przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) oświadczenia tych osób o pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
e) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii zaświadczenia o zdaniu egzaminu.
§  6.  Wniosek o zmianę wpisu składa się na podstawie informacji i dokumentów wskazanych w § 4 i § 5, dotyczących wnioskowanych zmian.
§  7.  Wniosek o wpis lub wniosek o zmianę wpisu, w zakresie dotyczącym danych osób lub podmiotów, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, składa się na podstawie:
1) oświadczenia agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz o wysokości posiadanych przez te osoby akcji lub udziałów w kapitale zakładowym agenta - w przypadku osób fizycznych;
2) oświadczenia agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające w zakresie danych dotyczących podmiotu, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 lit. a-c ustawy, oraz o wysokości posiadanych przez te podmioty akcji lub udziałów w kapitale zakładowym agenta - w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi.
§  8.  Do wniosku o wpis dołącza się:
1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że:
a) dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wniosek został sporządzony na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w § 4 i § 5,
b) osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 ustawy;
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej sporządzone w pliku PDF.
§  9.  Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się:
1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że:
a) dane, których zmiany dotyczy wniosek, są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wniosek został sporządzony na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w § 4 i § 5, z których wynikają wnioskowane zmiany,
b) osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy, których danych dotyczy wniosek, spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 ustawy;
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej sporządzone w pliku PDF.
§  10.  W odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych wpisanych do rejestru agentów na podstawie przepisów dotychczasowych, do których zastosowanie znajdzie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakład ubezpieczeń składa wniosek o zmianę wpisu w zakresie dotyczącym rodzaju agenta.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. poz. 1376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243).