Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.965

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji 2

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanych dalej "wnioskami", oraz udostępniania tych informacji;
2) tryb składania wniosków oraz udostępniania informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanych dalej "informacjami o beneficjentach rzeczywistych";
3) terminy udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.
§  2. 
1.  Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej "Rejestrem", odbywa się za pośrednictwem:
1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwia wnioskodawcy:
1) złożenie wniosku;
2) sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
3) wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym i w pliku w formacie pdf udostępnionej informacji o beneficjentach rzeczywistych.
3.  Usługa sieciowa systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia wnioskodawcy:
1) złożenie wniosku;
2) sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
3) pobranie danych zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.
§  3. 
1.  Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają również datę, godzinę i identyfikatory złożonego wniosku, datę i godzinę ich udostępnienia.
2.  Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisywane.
§  4. 
1.  Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje na podstawie podanego we wniosku:
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
2) numeru identyfikacji podatkowej spółki wymienionej w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, albo
3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego - w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL.
2.  Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).