Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1969 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory formularzy wniosków o:
a) zarejestrowanie pobytu,
b) wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
c) wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
2) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
3) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
4) wzory zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej i karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
§  2. 
1.  Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się, w przypadku, o którym mowa w:
1) art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej "ustawą":
a) pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub
b) pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy:
a) dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
3) art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy:
a) zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
b) dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
c) pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
4) art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim;
5) art. 16 ust. 2 ustawy - przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) art. 18 ustawy - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
a) małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
b) zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka,
c) wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
2.  Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:
1) karta kredytowa;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.
§  4. 
1.  Do wniosku o:
1) wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy;
2) wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.
2.  Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące wymagania:
1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
2) mają wymiary 4,5 cm x 3,5 cm;
3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4) przedstawiają twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
5) przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;
6) przedstawiają cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
3.  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§  5. 
1.  Wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.  Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK*

O ZAREJESTROWANIE POBYTU

APPLICATION FOR REGISTERING THE RESIDENCE

DEMANDE D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK*

O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO

APPLICATION

FOR THE REPLACEMENT / ISSUE OF A NEW

DEMANDE

D'ÉCHANGE / DE DÉLIVRANCE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK*

O WYDANIE / WYMIANĘ

APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT

DEMANDE DE DÉLIVRANCE / D'ÉCHANGE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR KARTY POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).