Wniosek o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.213.1406

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń2)

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:
Określa się szczegółowy zakres informacji, który powinien być zawarty w formularzu wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń, oraz wzór formularza tego wniosku w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE LISTU POPIERAJĄCEGO PROJEKT WSPÓLNYCH WDROŻEŃ W JĘZYKU POLSKIM ZAWIERAJĄCY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI

Minister ŚrodowiskaPotwierdzenie przyjęcia wniosku
Wniosek o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń
.................

data przyjęcia i podpis

1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa, oznaczenie siedziby i adres zgłaszającego projekt
2. Określenie lokalizacji projektu
2.1.Województwo
2.2. Gmina oraz miejscowość
2.3. Adres
3. Oszacowanie przewidywanej wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2)
3.1.Oczekiwane roczne redukcje lub oczekiwane całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo pochłanianie emisji dwutlenku węgla (CO2)
3.2.Oczekiwana całkowita redukcja lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo pochłanianie emisji dwutlenku węgla (CO2) w latach 2008-2012
3.3.Oczekiwana całkowita redukcja lub oczekiwane całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo pochłanianie emisji dwutlenku węgla (CO2) w okresie realizacji projektu
3.4.Data, od której będzie osiągany efekt redukcyjny
3.5.Przewidywany sposób wyznaczania poziomu bazowego wraz z uzasadnieniem
3.6.Przewidywany sposób i plan monitorowania projektu
4. Wskazanie przewidywanego okresu, w jakim w wyniku realizacji projektu będą powstawały jednostki redukcji emisji
5. Opis projektu i stosowanej technologii
5.1.Nazwa projektu
5.2.Cel projektu
5.3.Rodzaj projektu
Projekt jest przedsięwzięciem polegającym na:
1) redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarzania energii, w szczególności przez:
[]zmianę stosowanych paliw,
[]zmianę technologii wytwarzania energii,
[]działania prowadzące do oszczędności energii pierwotnej,
[]wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
2) [] wykorzystaniu energii odpadowej;
3) redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych w procesach przemysłowych przez:
[]zmianę wykorzystywanych surowców,
[]zmianę procesów technologicznych, instalacji lub urządzeń,
[]recykling odpadów lub inne procesy odzysku;
4) redukcji lub uniknięciu emisji metanu w:
[]przemyśle wydobywczym,
[]gospodarce wodno-ściekowej,
[]gospodarce odpadami,
[]gospodarce rolnej;
5) redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, w szczególności przez:
[]zamianę paliwa na niskoemisyjne, w szczególności polegającą na zastępowaniu silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi oraz silnikami elektrycznymi,
[]produkcję i wykorzystanie biopaliw ciekłych lub biokomponentów,
[]stosowanie nowych technologii w pojazdach silnikowych, w szczególności stosowanie napędów energooszczędnych w systemach transportu publicznego,
[]usprawnienie systemów transportowych;
6) redukcji lub ograniczeniu emisji lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) wynikających z użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa, w szczególności przez:
[]zalesienie,
[]ponowne zalesienie,
[]zrównoważoną gospodarkę leśną,
[]rekultywację gruntów.
5.4.Informacja o uczestnikach projektu ze wskazaniem dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów, których realizacja została zakończona bądź których realizacja jest w toku, oraz współautorstwa uczestników projektów w opracowaniu technologii i rozwiązań projektowych zastosowanych w projekcie
5.5. Rodzaj gazu cieplarnianego, którego emisja będzie redukowana w wyniku realizacji projektu
[] CO2[]CH4[]N2O[]HFCs[]PFCs[]SF6
5.6. Technologia wykorzystana w czasie realizacji projektu
5.7. Innowacyjność wykorzystanej technologii, w tym odniesienie do najlepszych dostępnych technik lub prac badawczo-rozwojowych
5.8. Możliwe problemy technologiczne przy realizacji projektu
5.9. Ocena powstałych zmian w otoczeniu projektu oraz stopień wpływu tych zmian na projekt
5.10.Wstępna analiza, wskazująca, czy osiągnięta w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo pochłonięcie CO2 są dodatkowe w stosunku do tych, które powstały bez jego realizacji
5.11.Plan realizacji projektu i jego etapy
5.12.Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu
5.13.Planowana data zakończenia realizacji projektu
5.14.Czas realizacji projektu wyrażony w miesiącach
5.15.Długość okresu sprawozdawczego
5.16.Kalkulacja planowanych kosztów i oczekiwanych dochodów
5.16.1.Planowana wysokość nakładów inwestycyjnych
5.16.2.Planowane koszty projektu
5.16.3.Planowane dochody
6. Opis sposobu i źródeł finansowania projektu
7. Informacja o przewidywanych efektach ekologicznych i społecznych, które powstaną w wyniku realizacji projektu
7.1.Lokalne korzyści środowiskowe
7.2.Globalne korzyści środowiskowe
7.3.Korzyści społeczne
8. Informacja, na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku
9. Informacja o planowanej ścieżce realizacji projektu
10. Informacje o załącznikach
10.1.Oświadczenie zgłaszającego, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji[]
10.2.Raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej potwierdzający, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji[]
11. Data i podpis wnioskodawcy
............................. ...................................

miejscowość i data czytelny podpis wnioskodawcy

B. WZÓR

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE LISTU POPIERAJĄCEGO PROJEKT WSPÓLNYCH WDROŻEŃ W JĘZYKU ANGIELSKIM ZAWIERAJĄCY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI

Minister of the EnvironmentConfirmation of receipt of application
Application for issuance the letter of endorsment of Joint Implementation Project
................

Date and signature

1. Name, surname and residence address or name and an indication of headquarters and address of the project's proponent
2.Indication of the project location
2.1.Voivodeship
2.2.Commune and city
2.3.Address
3. Estimation of the anticipated levels of emission reductions or avoidance of greenhouse gases, or carbon dioxide (CO2) emission removal
3.1.Annual estimation of the emission reductions or avoidance of greenhouse gases, or carbon dioxide (CO2) emission removal
3.2.Expected total emission reductions or avoidance of greenhouse gases, or carbon dioxide (CO2) emission removal in the period 2008-2012
3.3.Expected total emission reductions or avoidance of greenhouse gases, or carbon dioxide (CO2) emission removal in the duration of the project
3.4.Date from which the reduction effect would be achieved
3.5.Expected approach to baseline setting and justification of the approach
3.6.Expected approach and the description of the project's monitoring plan
4.Indication of the anticipated period during which emission reduction units will be generated by the project implementation
5. Description of the project and the technology applied
5.1.Title of the project
5.2.Aim of the project
5.3.Type of the project
1) reducing or avoiding greenhouse gas emissions from energy generation processes, in particular by:
[]switch used fuel,
[]switch technology in energy generation,
[]projects leading to primary energy efficiency,
[]use of renewable energy sources;
2) [] waste energy usage;
3) reducing or avoiding greenhouse gas emissions from industrial processes by:
[]switch of used resources,
[]switch of technology, installations or devices,
[]waste recycling, preparation for reusage or other waste retrieving processes
4) reducing or avoiding methane emission in:
[]extractive industries,
[]wastewater management,
[]waste management,
[]agriculture;
5) reducing or avoiding greenhouse gases emission in transport sector, in particular by:
[]switch to low emission fuel, in particular, involving the replacement of engines burning diesel or petrol by engines burning natural gas, LPG engines, hybrid engines and electric motors,
[]production and usage of liquid biofuels or bio-component,
[]use of new technologies in motor vehicles, in particular the usage of energy-efficient propulsion in public transport systems,
[]improvement of transport systems;
6) reducing or avoiding emission or sequestration carbon dioxide (CO2) from land use, land use change and forestry, in particular by:
[]afforestration,
[]reforestration,
[]sustainable forestry management,
[]recultivation.
5.4.Information regarding project participants including experiences in previous projects which are already finished or in projects which are in the developing process and defining the role of project participants in the development of technology and solutions implemented in the project design
5.5.Type of the greenhouse gas reduced by the project or avoided due to the implementation of the project
[] CO2[]CH4[]N2O[]HFCs[]PFCs[]SF6
5.6.Technology implemented by the project
5.7.Innovativeness of the project including reference to the Best Available Techniques and Research & Development
5.8.Potential technological issues during the realization of the project
5.9.Evaluation of the project sensitivity (impact on the changes in the project's vicinity)
5.10.Preliminary analysis of the project additionality
5.11.The project's realization plan and its stages
5.12.Expected starting date of the project's realization
5.13.Expected ending date of the project's realization
5.14.Expected operational lifetime of the project in months
5.15.Duration of the reporting period
5.16.Estimation of the project's planned costs and expected revenues
5.16.1.Estimated investment costs
5.16.2.Estimated costs of the project
5.16.3.Estimated revenues
6. Description of the project's financing model and sources
7. Information on expected environmental and social impacts occurred during the project's realization
7.1.Local environmental benefits
7.2.Global environmental benefits
7.3.Social benefits
8. Information regarding the stage of the project's realization on the day of submitting the application
9. Information regarding the planned track
10. Information about appendix
10.1.Statement by the applicant that the project will not affect the reduction of emission from installations covered by the European Emissions Trading Scheme[]
10.2Report of the accredited independent entity or entity certifying that the project will not affect the reduction of emission from installations covered by the European Emissions Trading Scheme[]
11. Date and signature
............................ ...................

Place and date Signature