Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.411 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
2. 
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).