Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. - Dz.U.1997.157.1037 - OpenLEX

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.157.1037

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 1997 r.
w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 123, poz. 781) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 123, poz. 781),
2)
wnioskodawcy - należy przez to rozumieć użytkownika wieczystego lub jego następcę prawnego w przypadku uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,
3)
wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zawierający podstawowe elementy do podjęcia decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Treść wniosku powinna zawierać:
1)
wskazanie adresata wniosku,
2)
dane osobowe wnioskodawcy:
a)
imię i nazwisko,
b)
imiona rodziców,
c)
miejsce zamieszkania,
d)
numer ewidencyjny PESEL,
3)
określenie położenia i powierzchni nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, z oznaczeniem jej według księgi wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd,
4)
okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych,
5)
dane dotyczące sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego, zwłaszcza na mocy umowy notarialnej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu,
6)
informacje o:
a)
wysokości uiszczonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 1997 r.,
b)
proponowanym sposobie uiszczania opłaty, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy,
c)
otrzymaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie albo o uprawnieniu do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
7)
datę wniosku i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego, a zwłaszcza:
1)
odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, a w razie potrzeby - odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo,
2)
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy następca prawny użytkownika wieczystego,
3)
dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.