Art. 11. - WMG-Polska. Umowa dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych. Gdańsk.1925.11.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.55.490

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
Art.  11.

O ile zachodzą wymogi wymienione w art. 1, art. 2-10 mają odpowiednie zastosowanie do następujących tytułów egzekucyjnych:

1)
do wydanych przez sądy cywilne w postępowaniu spornem lub egzekucyjnem orzeczeń o kosztach, o ileby orzeczenie w sprawie samej wedle niniejszej umowy było wykonalne, tudzież do orzeczeń o kosztach, wydanych na podstawie niniejszej umowy,
2)
do ugód, zawartych w spornem postępowaniu przed sądami cywilnemi,
3)
do dokumentów sądowych i notarjalnych, w których się dłużnik poddał egzekucji,
4)
do orzeczeń sądów polubownych, wykonalnych na obszarze Strony, na której je wydano, jeżeli zapis na sąd polubowny sporządzony został na piśmie i jeżeli arbitra lub arbitrów wybrały Strony same lub osoba trzecia, której Strony wybór zastrzegły.

W stosunkach między b. dzielnicą rosyjską Rzeczypospolitej Polskiej a Wolnem Miastem Gdańskiem obowiązuje ten przepis z następującemi modyfikacjami:

a)
postanowienie tego artykułu ma także zastosowanie do zaprotestowanych weksli zaopatrzonych klauzulą egzekucyjną przez polski sąd b. dzielnicy rosyjskiej,
b)
sporządzone na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty notarjalne wymienione pod liczbą 3 nie potrzebują klauzuli, że dłużnik poddaje się egzekucji,
c)
jeżeli egzekucję prowadzi się na obszarze Wolnego Miasta Gdańska na podstawie jednego z dokumentów, wymienionych pod liczbą 2 i 3, a sporządzonych na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej Rzeczypospolitej Polskiej, natenczas zarządzone przez polski sąd zawieszenie egzekucji obowiązuje także wykonujący sąd gdański.