Art. 30. - [Coroczne zebrania ogółu właścicieli] - Własność lokali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1048 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2021 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  30.  [Coroczne zebrania ogółu właścicieli]
1. 
Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany:
1)
dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
2)
składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;
3)
zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
1a. 
W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.
2. 
Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
1)
uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
2)
ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1;
3)
sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.