Art. 21. - [Reprezentacja i administrowanie wspólnotą mieszkaniową] - Własność lokali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1048 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2021 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  21.  [Reprezentacja i administrowanie wspólnotą mieszkaniową]
1. 
Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
2. 
Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.
3. 
Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).