Art. 15. - [Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu] - Własność lokali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1048 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2021 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  15.  [Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu]
1. 
Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
2. 
(uchylony)