Art. 8. - [Odszkodowanie za budynki] - Własność i użytkowanie gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.50.279

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 1985 r.
Art.  8. [Odszkodowanie za budynki]

W razie nieprzyznania dotychczasowemu właścicielowi gruntu wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy wszystkie budynki, położone na gruncie, przechodzą na własność gminy, która obowiązana jest wypłacić właścicielowi ustalone w myśl art. 9 odszkodowanie za budynki, nadające się do użytkowania lub naprawy.