Właściwość władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.98.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 3 listopada 1931 r.
o właściwości władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej.

Na podstawie art. 10 przepisów, wprowadzających kodeks postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarządza się, co następuje;
Władze skarbowe są właściwe do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach o przestępstwa, przewidziane w ustawie karnej skarbowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.