Właściwość władz do orzekania w sprawach obywatelstwa. - Dz.U.1951.4.30 - OpenLEX

Właściwość władz do orzekania w sprawach obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.30

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 1951 r.
o właściwości władz do orzekania w sprawach obywatelstwa.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 25) zarządza się, co następuje:
Władzą właściwą do orzekania w sprawach dotyczących obywatelstwa, o ile one stosownie do art. 10 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1, art. 12 i art. 15 ust. 2 ustawy nie są zastrzeżone właściwości Rady Państwa, jest:
1)
w sprawach uznania za obywateli polskich (art. 3 ustawy) - prezydium wojewódzkiej rady narodowej, a w m. st. Warszawie i m. Łodzi - prezydia rad narodowych tych miast,
2)
we wszystkich innych sprawach - prezydium powiatowej rady narodowej, w mieście stanowiącym powiat miejski - prezydium miejskiej rady narodowej, a w m. st. Warszawie i m. Łodzi - prezydium dzielnicowej rady narodowej.
1.
O miejscowej właściwości prezydium rady narodowej stanowi kolejno: miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, miejsce jej pobytu, wreszcie miejsce jej ostatniego zamieszkania lub pobytu.
2.
W braku którejkolwiek z tych podstaw właściwe jest Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie (§ 1 pkt 1) bądź Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście (§ 1 pkt 2).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.