Właściwość urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.22.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 19 maja 1965 r.
w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Na podstawie art. 124 § 1 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 21, poz. 123 i z 1963 r. Nr 28, poz. 167) zarządza się, co następuje:
Do orzekania w I instancji w sprawach o przestępstwa skarbowe wymienione w art. 114 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 21, poz. 123 i z 1963 r. Nr 28, poz. 167) wyznacza się urzędy celne w Chałupkach, Cieszynie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Kuźnicy (woj. białostockie), Lublinie, Łodzi, Łysej Polanie, Małaszewiczach, Poznaniu, Rzepinie, Szczecinie-Port, Warszawie-Poczta, Warszawie-Port Lotniczy, Wrocławiu, Zebrzydowicach, Zgorzelcu i Żurawicy.
Ustala się następujące okręgi właściwości miejscowej urzędów celnych wymienionych w § 1:
1)
Urząd Celny w Chałupkach - województwo opolskie, oprócz powiatu kozielskiego;
2)
Urząd Celny w Cieszynie - województwo katowickie, oprócz m. Bielska-Białej, powiatów bielskiego i wodzisławskiego, gromad będących siedzibą Urzędu Celnego w Zebrzydowicach i jego oddziałów, oraz powiat kozielski województwa opolskiego;
3)
Urząd Celny w Gdańsku - m. Elbląg, m. Gdańsk i m. Tczew, powiaty elbląski, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworsko-gdański, sztumski i tczewski województwa gdańskiego oraz województwo olsztyńskie;
4)
Urząd Celny w Gdyni - województwa bydgoskie i gdańskie, oprócz m. Elbląga, m. Gdańska i m. Tczewa, powiatów elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego, sztumskiego i tczewskiego województwa gdańskiego, oraz województwo koszalińskie, oprócz powiatu kołobrzeskiego;
5)
Urząd Celny w Krakowie - m. Kraków oraz województwa kieleckie i krakowskie, oprócz m. Zakopanego i powiatu nowotarskiego;
6)
Urząd Celny w Kuźnicy - województwo białostockie;
7)
Urząd Celny w Lublinie - województwo lubelskie, oprócz powiatów bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego;
8)
Urząd Celny w Łodzi - m. Łódź i województwo łódzkie;
9)
Urząd Celny w Łysej Polanie - m. Zakopane i powiat nowotarski województwa krakowskiego;
10)
Urząd Celny w Małaszewiczach - powiaty bialski, łukowski i radzyński województwa lubelskiego oraz m. Siedlce i powiat siedlecki województwa warszawskiego;
11)
Urząd Celny w Poznaniu - m. Poznań i województwo poznańskie, oprócz powiatu nowotomyskiego;
12)
Urząd Celny w Rzepinie - województwo zielonogórskie i powiat nowotomyski województwa poznańskiego;
13)
Urząd Celny w Szczecinie-Port - województwo szczecińskie i powiat kołobrzeski województwa koszalińskiego;
14)
Urząd Celny w Warszawie-Poczta - m. st. Warszawa, oprócz dzielnicy Ochota, oraz województwo warszawskie, oprócz m. Siedlec i powiatu siedleckiego;
15)
Urząd Celny w Warszawie-Port Lotniczy - dzielnica Ochota m. st. Warszawy;
16)
Urząd Celny we Wrocławiu - m. Wrocław i województwo wrocławskie, oprócz m. Jeleniej Góry oraz powiatów jeleniogórskiego, lubańskiego i zgorzeleckiego;
17)
Urząd Celny w Zebrzydowicach - m. Bielsko-Biała, powiaty bielski i wodzisławski województwa katowickiego oraz gromady będące siedzibą tego urzędu i jego oddziałów;
18)
Urząd Celny w Zgorzelcu - m. Jelenia Góra oraz powiaty jeleniogórski, lubański i zgorzelecki województwa wrocławskiego;
19)
Urząd Celny w Żurawicy - województwo rzeszowskie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 5 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 39, poz. 236, z 1962 r. Nr 50, poz. 245 i z 1964 r. Nr 18, poz. 107).
Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.