Właściwość organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.28.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lipca 1967 r.
w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy udzielaniu ulg w spłacie i umarzaniu następujących należności:
1)
zobowiązania pieniężnego, określonego w art. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288);
2)
zobowiązań podatkowych, należnych od podatników gospodarki nie uspołecznionej i ludności;
3)
podatków obrotowego i dochodowego należnych od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych;
4)
należności przypadających od jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu podatków: od wynagrodzeń, od nieruchomości, od lokali, od nabycia praw majątkowych, opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat terenowych.
Organy finansowe prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, prezydiów dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty, a podzielonych na dzielnice, oraz naczelnicy gmin (miasta i gminy) są uprawnieni:
1)
do odraczania i rozkładania na raty zobowiązania pieniężnego i innych wymierzanych przez te organy należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, na okres nie dłuższy niż dwa lata, licząc od daty wydania decyzji;
2)
do umarzania zobowiązania pieniężnego i innych należności określonych w pkt 1, jeżeli należności z tego tytułu w czasie podejmowania decyzji nie przewyższają kwoty 5.000 zł; kwota umorzona zobowiązanemu decyzją określonych w niniejszym paragrafie organów nie może przekraczać 5.000 zł w ciągu roku.
Decyzje o odroczeniu mogą być podejmowane w zasadzie tylko przed upływem terminu płatności należności podlegającej odroczeniu; po upływie tego terminu odroczenie płatności może nastąpić tylko w razie nadzwyczajnych okoliczności, jak klęska żywiołowa, śmierć w rodzinie zobowiązanego, obłożna choroba itp.
1.
Organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw są uprawnione:
1)
do odraczania i rozkładania na raty wszystkich należności określonych w § 1 bez względu na kwotę i czasokres spłaty;
2)
do umarzania wszystkich należności określonych w § 1, jeżeli łączna nie uiszczona kwota nie przewyższa 50.000 zł.
2.
Organy finansowe określone w ust. 1 rozpatrują również odwołania od decyzji w sprawach ulg w spłacie i umorzeń, wydanych przez biura gromadzkich rad narodowych oraz organy finansowe wymienione w § 3.
1.
Organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) są uprawnione do umarzania wszystkich należności określonych w § 1 – bez ograniczenia kwoty.
2.
Organy finansowe określone w ust. 1 rozpatrują również odwołania od decyzji w sprawach ulg w spłacie i umorzeń, wydanych przez organy finansowe wymienione w § 4.
Przed umorzeniem należności określonych w § 1 pkt 3 i 4 konieczne jest zasięgnięcie opinii banku finansującego.
1.
Decyzja o umorzeniu może być podjęta także wtedy, gdy termin płatności jeszcze nie upłynął.
2.
Umorzenie należności pociąga za sobą umorzenie dodatku za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych w odpowiednim stosunku.
3.
Przepisy dotyczące granicy uprawnień stosuje się odpowiednio, gdy należność stanowi tylko sam dodatek za zwłokę.
4.
Określone w §§ 2–4 granice uprawnień nie mogą być przekraczane wskutek wydawania decyzji częściowych lub wielokrotnych. Jeżeli łączna nie uiszczona kwota przekracza te granice, sprawa udzielania ulg w spłacie lub umorzenia należności podlega przekazaniu organowi finansowemu wyższego stopnia wraz z opinią.
Tracą moc:
1)
§ 1 ust. 1, § 2, § 3, § 6 pkt 2, § 7 pkt 3, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1962 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku, nadwyżek środków obrotowych, wpłat amortyzacji oraz oprocentowania środków trwałych (Dz. U. z 1962 r. Nr 27, poz. 128, z 1963 r. Nr 34, poz. 199, z 1964 r. Nr 40, poz. 272 i z 1965 r. Nr 55, poz. 339);
2)
§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1965 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 47, poz. 297).
Rozporządzenie wchodzi w życie dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.