Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1956 r.
w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej.

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych (Dz. U. Nr 54, poz. 246) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Sprawy objęte zakresem działania Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii przechodzą do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii wynikające z dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115) przechodzą do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  2.
1. Sprawy objęte zakresem działania Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej przechodzą do właściwości Ministra Energetyki.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej wynikające z dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o eksploatacji złóż torfowych (Dz. U. Nr 33, poz. 135) przechodzą do zakresu działania Ministra Energetyki.
§  3.
1. Sprawy objęte zakresom działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa przechodzą do właściwości Ministra Kultury i Sztuki.
2. Uprawnienia Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa wynikające z dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa (Dz. U. Nr 41, poz. 309) przechodzą do zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki.
§  4.
1. Sprawy objęte zakresem działania Centralnego Urzędu Kinematografii przechodzą do właściwości Ministra Kultury i Sztuki.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 66, poz. 452) przechodzą do zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki.
§  5. 1
1. Sprawy objęte zakresem działania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przechodzą do właściwości Ministra Szkolnictwa Wyższego.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów wynikające z dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) przechodzą do zakresu działania Ministra Szkolnictwa Wyższego.
§  6. 2 (skreślony).
§  7. Centralny Urząd Geologii podlega nadzorowi Ministra Górnictwa Węglowego.
§  8. Centralny Urząd Naftowy podlega nadzorowi Ministra Energetyki.
§  9. Główna Komisja Arbitrażowa podlega nadzorowi Ministra Finansów.
§  10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Finansów, Energetyki, Górnictwa Węglowego oraz Kultury i Sztuki.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1956 r.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1958 r. (Dz.U.58.71.347) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 1958 r.
2 § 6 skreślony przez § 3 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Cen. (Dz.U.58.22.94) z dniem 21 kwietnia 1958 r.