Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.6.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 1999 r.
w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 79 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej, z wyjątkiem wymienionej w § 2, uzyskiwanych przez podatników tych podatków, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, właściwe miejscowo są, ustalone według miejsca prowadzenia działalności, następujące urzędy skarbowe:
1) w województwie dolnośląskim - Urząd Skarbowy Wrocław-Psie

Pole,

2) w województwie kujawsko-pomorskim - Drugi Urząd Skarbowy

w Bydgoszczy,

3) w województwie lubelskim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Lublinie,

4) w województwie lubuskim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Zielonej Górze,

5) w województwie łódzkim - Urząd Skarbowy Łódź-

Śródmieście,

6) w województwie małopolskim - Urząd Skarbowy Kraków-

Śródmieście,

7) w województwie mazowieckim - Drugi Urząd Skarbowy

Warszawa-Śródmieście,

8) w województwie opolskim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Opolu,

9) 1 w województwie podkarpackim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Rzeszowie,

10) w województwie podlaskim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Białymstoku,

11) w województwie pomorskim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Gdańsku,

12) w województwie śląskim - Pierwszy Urząd Skarbowy

w Katowicach,

13) w województwie świętokrzyskim - Drugi Urząd Skarbowy

w Kielcach,

14) w województwie warmińsko-mazurskim - Urząd Skarbowy w Olsztynie,
15) w województwie wielkopolskim - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe

Miasto,

16) w województwie zachodnio-pomorskim - Trzeci Urząd Skarbowy

w Szczecinie.

2. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu:
1) wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w morskich portach polskich - właściwy miejscowo jest urząd skarbowy według siedziby Agencji Morskiej,
2) dochodów innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 - właściwe miejscowo są urzędy skarbowe wymienione w ust. 1, ustalone ze względu na miejsce uzyskania przychodu albo ze względu na siedzibę płatnika.
3. Jeżeli podatnicy, o których mowa w ust. 1, prowadzą działalność na terenie więcej niż jednego województwa lub jeżeli prowadzą więcej niż jeden z rodzajów działalności wymienionych w ust. 1 i 2 - właściwy miejscowo jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
§  2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych i osób prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości, ustala się według siedziby przedsiębiorstwa określonej w zezwoleniu.
§  3. 2  
1. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty podatków pobieranych przez płatników, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, są:
1) urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę płatnika, a w przypadku braku siedziby - ze względu na miejsce zamieszkania płatnika, jeżeli podatki, zgodnie z odrębnymi przepisami, są wpłacane na rachunek urzędu skarbowego,
2) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika - jeżeli podatki, zgodnie z odrębnymi przepisami, są wpłacane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.
2. W sprawach stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, pobieranych przez płatników, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są urzędy skarbowe właściwe dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3. W sprawach stwierdzania nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez płatnika właściwymi miejscowo są urzędy skarbowe właściwe miejscowo w sprawach tego podatku.
§  4. Tracą moc § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 16, poz. 62, z 1994 r. Nr 18, poz. 63, z 1995 r. Nr 12, poz. 56, z 1996 r. Nr 2, poz. 11, Nr 145, poz. 673 i Nr 155, poz. 771 oraz z 1997 r. Nr 146, poz. 984).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz.U.01.137.1537) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz.U.01.137.1537) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.