Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.12.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1987 r.
w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Na podstawie art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 228) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatków należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz świadczeń pieniężnych, na które zostały rozciągnięte przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, ustala się według siedziby jednostki gospodarki uspołecznionej, a w wypadkach określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 21, poz. 126) - według miejsca położenia zakładu sporządzającego bilans.
2. Siedzibą jednostki gospodarki uspołecznionej jest miejscowość, w której znajduje się jej zarząd, lub miejscowość określona w przepisach (statucie) jako siedziba jednostki.
§  2. 2 Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne, z wyjątkiem wymienionych w § 4, oraz przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie wymienione w § 1 ust. 1:
1) podatkiem obrotowym ustala się:
a) według miejsca wykonywania działalności gospodarczej wskazanego w koncesji lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia obowiązku uzyskania koncesji lub zgłoszenia działalności gospodarczej do ewidencji - według miejsca zamieszkania (siedziby) tej osoby,
b) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej podjęcie działalności gospodarczej nie wymaga koncesji lub zgłoszenia działalności gospodarczej do ewidencji oraz w sprawach związanych z podatkiem obrotowym pobieranym od osób fizycznych przez urzędy celne na granicy - według miejsca zamieszkania (siedziby) tej osoby,
2) podatkiem dochodowym ustala się:
a) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej podjęcie działalności wymaga uzyskania koncesji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - według siedziby (miejsca zamieszkania) określonej w koncesji lub w zgłoszeniu do ewidencji, a w razie niedopełnienia obowiązku uzyskania koncesji lub zgłoszenia działalności do ewidencji działalności gospodarczej - według siedziby lub miejsca zamieszkania,
b) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej podjęcie działalności nie wymaga uzyskania koncesji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - według miejsca zamieszkania osoby fizycznej w dniu 31 grudnia roku podatkowego.
§  3. 3 Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania innych osób prawnych niż wymienione w § 1 ust. 1 i w § 4 ustala się:
1) podatkiem obrotowym od przychodów z działalności gospodarczej - według miejsca wykonywania działalności przez oddział (filię), zakład, określonego w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim rejestrze (np. rejestr fundacji), a w pozostałych wypadkach - według siedziby osoby prawnej, określonej w odpowiednim rejestrze,
2) podatkiem dochodowym - według siedziby osoby prawnej.
§  4. W sprawach opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą:
1) podatkiem obrotowym i dochodowym od przychodów z tytułu:
a) 4 działalności wykonywanej na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości - jest właściwy urząd skarbowy, gdy chodzi o podatek obrotowy, według miejsca wykonywania działalności przez oddział (filię) lub zakład, określonego w zezwoleniu, a gdy chodzi o podatek dochodowy - według siedziby przedsiębiorstwa, określonej w zezwoleniu,
b) działalności gospodarczej innej niż wymieniona pod lit. a) - jest właściwy Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,
c) wywozu ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich - jest właściwy urząd skarbowy dla siedziby Morskiej Agencji,
2) podatkiem dochodowym od dochodów z kapitałów i praw majątkowych oraz podatkiem od wynagrodzeń od przekazywanych za granicę przychodów z tytułu twórczości lub działalności naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej i publicystycznej - jest właściwy Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
§  5. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku dochodowego od przychodów podlegających tylko temu podatkowi, osiąganych przez osoby fizyczne, z wyjątkiem wymienionych w § 4, ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej w dniu 31 grudnia roku podatkowego. Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania właściwość tę ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu męża. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do miejsca zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia źródła przychodów lub większej części źródeł przychodów.
§  6.
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od wynagrodzeń, z wyjątkiem podatku należnego od przychodów określonych w § 4 pkt 2, ustala się:
1) jeżeli podatek jest pobierany przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej lub jednostkami organizacyjnymi związków wyznaniowych - według siedziby jednostki zlecającej wypłatę wynagrodzenia, a gdy chodzi o podatek od wynagrodzeń od przychodów z tytułu usług hotelarskich (pokoje gościnne, domki turystyczne, kempingi) - według miejsca świadczenia tych usług,
2) jeżeli podatek jest pobierany przez płatników innych niż wymienieni w pkt 1 - według miejsca zatrudnienia pracowników, a jeżeli chodzi o wynagrodzenia nie wynikające ze stosunku pracy - według miejsca wypłaty wynagrodzenia,
3) jeżeli obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku ciąży bezpośrednio na podatniku - według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu miesiąca, w którym otrzymał wynagrodzenie, a jeżeli chodzi o przychody:
a) z tytułu świadczenia usług hotelarskich (pokoje gościnne, domki turystyczne, kempingi) - według miejsca świadczenia tych usług,
b) z prowadzenia w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia placówek gastronomicznych, punktów sprzedaży detalicznej, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych - według miejsca, w którym są one prowadzone, a jeżeli prowadzenie ich nie wymaga utrzymywania zorganizowanej placówki (punktu, zakładu) - według miejsca zamieszkania podatnika.
2. Miejscem zatrudnienia jest stałe miejsce pracy pracownika (biuro, zakład rzemieślniczy, handlowy, usługowy, gospodarstwo rolne, domowe); stałe miejsce pracy pozostaje miejscem zatrudnienia pracowników również wtedy, gdy pracownik na zlecenie pracodawcy wykonuje roboty poza stałym miejscem pracy.
§  7. W sprawach podatku wyrównawczego należnego od podatników osiągających przychody z prowadzenia - w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia - placówek gastronomicznych, punktów sprzedaży detalicznej, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych właściwość miejscową ustala się według miejsca, w którym są one prowadzone, a jeżeli prowadzenie ich nie wymaga utrzymywania zorganizowanej placówki (punktu, zakładu) - według miejsca zamieszkania podatnika.
§  8.
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:
1) w sprawach spadków - według miejsca położenia przedmiotów majątkowych nabytych w drodze spadku, a jeżeli przedmioty spadku są położone na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu spadkodawcy,
2) w sprawach praw do wkładów oszczędnościowych wypłacanych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci, jeżeli nabywca wkładów oszczędnościowych nie jest równocześnie spadkobiercą wkładcy - według ostatniego miejsca zamieszkania wkładcy,
3) w sprawach darowizn:
a) jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość lub prawo z nią związane - według miejsca położenia nieruchomości,
b) jeżeli przedmiotem darowizny są inne rzeczy lub prawa majątkowe - według miejsca zamieszkania darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania w kraju - według miejsca zamieszkania obdarowanego,
c) otrzymanych z zagranicy - według miejsca zamieszkania obdarowanego.
2. Jeżeli nabycie w drodze spadku lub darowizny dotyczy w całości lub w części rzeczy położonych za granicą lub praw podlegających wykonaniu za granicą, właściwy miejscowo jest Urząd Skarbowy Warszawa-Wola.
§  9. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej ustala się:
1) w sprawach opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, za świadectwa i zezwolenia - według siedziby organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowej albo wydał świadectwo lub zezwolenie,
2) w sprawach opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dotyczących odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością - według miejsca położenia nieruchomości,
3) w sprawach opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dotyczących odpłatnego przeniesienia własności rzeczy lub praw innych niż wymienione w pkt 2 - według miejsca zamieszkania nabywcy, a jeżeli do obliczenia i pobrania opłaty skarbowej jest obowiązany płatnik - według siedziby płatnika,
4) w sprawach opłaty skarbowej od pozostałych czynności cywilnoprawnych oraz dokumentów stwierdzających takie czynności:
a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika - według siedziby płatnika,
b) w pozostałych wypadkach - według miejsca złożenia pisma stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej podlegającej opłacie skarbowej, a jeżeli organ podatkowy ujawnił nieopłacenie w ogóle opłaty skarbowej lub opłacenie jej w kwocie niższej - według miejsca ujawnienia tych okoliczności.
§  10. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty targowej ustala się według miejsca położenia targowiska.
§  11. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opłaty miejscowej ustala się według położenia miejscowości, w której jest pobierana opłata.
§  12. Właściwość miejscową w sprawach opłaty administracyjnej pobieranej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej ustala się według siedziby organu, który dokonał czynności urzędowej.
§  13. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku drogowego ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza pojazdu samochodowego, przyczepy, ciągnika, motocykla, motoroweru, jachtu, promu, łodzi lub konia.
§  14.
1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku rolnego od gruntów, należnego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, ustala się według miejsca położenia gruntów, a jeżeli podatnik posiada grunty na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych i posiada miejsce zamieszkania na terenie jednego z tych organów, właściwym miejscowo organem podatkowym w sprawach podatku ze wszystkich gruntów jest organ podatkowy miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości żadnego z tych organów podatkowych, właściwy miejscowo jest ten organ, na którego obszarze właściwości znajdują się budynki gospodarcze, a w braku takich budynków - organ, na którego obszarze właściwości jest położona przeważająca część gruntów.
2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, należnego od osób wymienionych w ust. 1, ustala się według miejsca prowadzenia działów specjalnych, a jeżeli te działy są prowadzone na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych - według miejsca położenia przeważającej części prowadzonych przez tego podatnika działów specjalnych.
3. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach należnego od jednostek gospodarki uspołecznionej podatku rolnego ustala się:
1) od gruntów - według miejsca położenia tych gruntów,
2) od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - według miejsca prowadzenia tych działów.
4. Zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych określone w ust. 1 mają również zastosowanie w sprawach pozostałych należności przypadających od gospodarstw rolnych i pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
§  15.
1. W sprawach odpowiedzialności płatników z tytułu niepobrania podatku lub pobrania podatku w kwocie niższej od należnej właściwe miejscowo są organy podatkowe właściwe w sprawach ustalania zobowiązań podatkowych należnych od podatnika.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach odpowiedzialności płatników z tytułu niepobrania podatku od wynagrodzeń lub pobrania tego podatku w kwocie niższej od należnej.
§  16. Ustalona rozporządzeniem właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych wyłącza w tych sprawach - stosownie do art. 164 Kodeksu postępowania administracyjnego - właściwość miejscową organów administracji państwowej określoną w art. 21 tego kodeksu.
§  17.
1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 18, poz. 86, z 1983 r. Nr 3, poz. 21 i z 1984 r. Nr 46, poz. 246).
2. Organy podatkowe właściwe w sprawach zobowiązań podatkowych w myśl dotychczasowych przepisów w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pozostają właściwe do czasu zakończenia postępowania w tych sprawach decyzją ostateczną.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 września 1990 r. (Dz.U.90.68.400) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1990 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 września 1990 r. (Dz.U.90.68.400) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1990 r., z tym że przepisy § 2 mają zastosowanie do podatników, którzy podjęli działalność po dniu wejścia w życie rozporządzenia - zob. § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 września 1990 r. (Dz.U.90.68.400) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1990 r., z tym że pkt 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 1991 r. - zob. § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego.
4 § 4 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 września 1990 r. (Dz.U.90.68.400) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1990 r.