Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.170 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych w przepisach odrębnych.
2.  Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.
§  2. 
1.  Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:
1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towaru - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z uproszczonego trybu wystawiania świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tego trybu;
3) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tej procedury;
4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego - według siedziby wnioskodawcy;
5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego, w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgłaszającego - według siedziby wnioskodawcy;
6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów - według proponowanej lokalizacji składu celnego;
7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego:
a) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym:
są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,
są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,
b) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym towary mają zostać przetworzone po raz pierwszy;
8) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej - według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte;
9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego - według miejsca, w którym:
a) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,
b) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a;
10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa - według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;
11) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego - według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
12) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie płatności wymaganych należności celnych - według:
a) siedziby organu, który zaksięgował należności - w przypadku ubiegania się o odroczenie, o którym mowa w art. 110 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym",
b) siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o odroczenie, o którym mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego;
13) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zarządzanie materiałami w Unii z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego - według miejsca wytwarzania produktów;
14) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują - według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;
15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia:
a) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym:
są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie wykonywana przynajmniej część czynności dotyczących towarów lub towary osiągną końcowe przeznaczenie,
są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,
b) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte;
16) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 73 unijnego kodeksu celnego - według miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne w systemie teleinformatycznym główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne;
17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;
18) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;
19) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR - według siedziby wnioskodawcy;
20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR - według siedziby wnioskodawcy;
21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy - według siedziby wnioskodawcy;
22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według siedziby wnioskodawcy;
23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według siedziby wnioskodawcy;
24) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF4 - według siedziby wnioskodawcy;
25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - według siedziby wnioskodawcy;
26) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu energii elektrycznej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;
27) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;
28) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym w przypadku wymiany przygranicznej - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;
29) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;
30) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia celnego ze zmniejszoną liczbą danych w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;
31) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;
32) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według miejsca, w którym zlokalizowane jest biuro rachunkowe przedsiębiorstwa kolejowego na potrzeby rozliczania listów przewozowych CIM;
33) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej na obszarze kraju - według siedziby wnioskodawcy;
34) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej - według miejsca, w którym:
a) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie prowadzona przynajmniej część działalności, której dotyczy wniosek,
b) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a;
35) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z samoobsługi celnej - według siedziby wnioskodawcy;
36) złożenia wniosku o uznanie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania - według proponowanej lokalizacji miejsca;
37) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania - według proponowanej lokalizacji magazynu czasowego składowania;
38) złożenia wniosku o zwrot lub umorzenie kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych - według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności.
2.  Zasady dotyczące ustalania właściwości miejscowej określone w ust. 1 pkt 7-9 i 15 nie dotyczą wniosków o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, uszlachetniania biernego i końcowego przeznaczenia.
§  3.  Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przejmują organy celne właściwe w tych sprawach z dniem wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 844).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Dyrektor Izby

Administracji Skarbowej

Właściwość miejscowa
Naczelnik Urzędu

Celno-Skarbowego

123
IDyrektor Izby Administracji

Skarbowej we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego
Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu

Celno-Skarbowego we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego
IIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Bydgoszczy

obszar województwa kujawsko-pomorskiego
Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu

obszar województwa kujawsko-pomorskiego
IIIDyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinieobszar województwa lubelskiego
Naczelnik Lubelskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej

obszar województwa lubelskiego
IVDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Zielonej Górze

obszar województwa lubuskiego
Naczelnik Lubuskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim

obszar województwa lubuskiego
VDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Łodzi

obszar województwa łódzkiego
Naczelnik Łódzkiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Łodzi

obszar województwa łódzkiego
VIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Krakowie

obszar województwa małopolskiego
Naczelnik Małopolskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Krakowie

obszar województwa małopolskiego
VIIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego
VIIIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Opolu

obszar województwa opolskiego
Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opoluobszar województwa opolskiego
IXDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Rzeszowie

obszar województwa podkarpackiego
Naczelnik Podkarpackiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Przemyślu

obszar województwa podkarpackiego
XDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego
Naczelnik Podlaskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego
XIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Gdańsku

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego
Naczelnik Pomorskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Gdyni

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego
XIIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Katowicach

obszar województwa śląskiego
Naczelnik Śląskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Katowicach

obszar województwa śląskiego
XIIIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego
Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego
XIVDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa
Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego

Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa
XVDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego
Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu

Celno-Skarbowego w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego
XVIDyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa
Naczelnik Zachodniopomorskiego

Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2017.2331).