Władze górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.40.424

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1924 r.

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1924 r.
o władzach górniczych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Do wykonania obowiązujących przepisów prawno-górniczych powołuje się władze górnicze, jako odrębne organa administracji państwowej.

Władzami górniczemi są:

I. okręgowe urzędy górnicze,

II. wyższe urzędy górnicze,

III. Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Okręgowe urzędy górnicze stanowią pierwszą instancję dla spraw, objętych obowiązującemi ustawami górniczemi, a nie zastrzeżonych według tych ustaw w b. dzielnicy pruskiej wyższemu urzędowi górniczemu, w b. dzielnicy rosyjskiej - zachodniemu zarządowi górniczemu, a w b. dzielnicy austrjackiej-starostwu górniczemu.

Wyższe urzędy górnicze stanowią drugą instancję dla spraw, należących do zakresu działania okręgowych urzędów górniczych, oraz pierwszą instancję dla spraw, wyjętych z zakresu działania okręgowych urzędów górniczych (art. 3), nadto są organami nadzorczemi dla podległych im okręgowych urzędów górniczych.

Od każdego orzeczenia okręgowego urzędu górniczego można odwołać się do wyższego urzędu górniczego.

Od każdego orzeczenia wyższego urzędu górniczego, wydanego w pierwszej instancji, można odwołać się do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Od orzeczenia, wydanego w drugiej instancji przez wyższy urząd górniczy, odwołanie do Ministerstwa Przemysłu i Handlu jest niedopuszczalne.

Terytorjalny zakres działania wyższych Urzędów górniczych, ich siedzibę i statut organizacyjny oraz statut organizacyjny okręgowych urzędów górniczych ustala lub zmienia w razie potrzeby Rada Ministrów na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu, zaś okręgi i siedzibą okręgowych urzędów górniczych- Minister Przemysłu i Handlu.

Do czasu unifikacji ustawy górniczej wyszczególnione w poprzednich artykułach niniejszej ustawy władze górnicze będą posiadały kompetencje, określone dla każdego stopnia instancji w poszczególnych dzielnicowych ustawach górniczych.

Przepisy obowiązujących ustaw górniczych, sprzeczne z niniejszą ustawą, uchyla się.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Ustawa niniejsza uzyskuje moc oba-wiązującą po upływie miesiąca od daty ogłoszenia.