Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MINISTRA SZTUKI I KULTURY
z dnia 20 lutego 1920 r.
o włączeniu urzędów konserwatorskich w skład urzędów wojewódzkich.

Na mocy artykułu 9 ustawy tymczasowej z dn. 2 sierpnia 1919 roku (Dz. Pr. P. P. № 65 poz. 395) o organizacji władz administracyjnych II instancji oraz w myśl artykułu 18 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów do tej ustawy z dn. 13 listopada 1919 r. (Dz. Ustaw R. P. № 90, poz. 490), zarządza się co następuje:
Art.  1.

Konserwatorowie zabytków sztuki i kultury wchodzą w skład właściwych Urzędów Wojewódzkich.

Art.  2.

Czynności władzy rządowej, przewidziane w dekrecie o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dn. 31 października 1918 r. (Dz. Praw Kr. P. № 16, poz. 36), sprawuje Wojewoda przy pomocy konserwatorów w I instancji.

Art.  3.

Na decyzje, i czynności Wojewody służy osobom interesowanym skarga do Ministra Sztuki i Kultury, w myśl artykułu 6 ustawy tymczasowej z dn. 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 65, poz. 395) o organizacji władz administracyjnych II instancji, w ciągu dni 14, od dnia zawiadomienia o decyzji.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.