Włączenie nowych powiatów do okręgów wyborczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.67.533

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 września 1930 r.
w sprawie włączenia nowych powiatów do okręgów wyborczych.

Na zasadzie art. 10 ustęp 4 i art. 118 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 590), zarządzam co następuje:
Powiaty utworzone:
1)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o wydzieleniu miasta Gniezna ze związku gnieźnieńskiego powiatu ziemskiego i utworzeniu z tego miasta osobnego powiatu miejskiego (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 416),
2)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o wydzieleniu miasta Inowrocławia ze związku inowrocławskiego powiatu ziemskiego i utworzeniu z tego miasta osobnego powiatu miejskiego (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 417),
3)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 426),
4)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o wyłączeniu gminy miejskiej Gdynia z powiatu morskiego i utworzeniu z niej odrębnego powiatu miejskiego (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 35),
5)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r., o utworzeniu powiatu szczuczyńskiego w województwie nowogródzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 307), włącza się do następujących okręgów wyborczych:

powiat miejski białostocki do okręgu Nr. 5,

powiat miejski częstochowski do okręgu Nr. 17,

powiat miejski sosnowiecki do okręgu Nr. 21,

powiat miejski lubelski do okręgu Nr. 26,

powiat miejski gdyński do okręgu Nr. 29,

powiat miejski inowrocławski do okręgu Nr. 32,

powiat miejski gnieźnieński do okręgu Nr. 33,

powiat szczuczyński do okręgu Nr. 62.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.