Włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.201.1189

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

Na podstawie art. 261a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, zwane dalej "NKJO", włącza się z dniem 1 października 2011 r. do Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, zwanej dalej "uczelnią".
Z dniem włączenia NKJO do Uczelni pracownicy NKJO stają się pracownikami Politechniki Śląskiej. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3 ) stosuje się odpowiednio.
1.
Z dniem włączenia NKJO do Uczelni słuchacze NKJO stają się studentami Politechniki Śląskiej w trybie art. 170 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i kontynuują kształcenie w jej podstawowej jednostce organizacyjnej: Kolegium Języków Obcych.
2.
Słuchacze NKJO zostają przyjęci na kierunek "filologia" prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach którego tworzy się dla tych słuchaczy trzy specjalności o charakterze zawodowym - nauczycielskim, odpowiadające specjalnościom realizowanym w NKJO: językowi angielskiemu, językowi francuskiemu i językowi włoskiemu.
3.
Na specjalnościach, o których mowa w ust. 2, jest realizowany program nauczania obowiązujący w NKJO z dniem włączenia do Uczelni, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2014 r.
4.
Studentom, o których mowa w ust. 1, zostają zaliczone na poczet studiów w Uczelni okresy nauki w NKJO.
Ukończenie studiów pierwszego stopnia następuje zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie studiów Uczelni.
1.
Minimum kadrowe dla prowadzonych przez Uczelnię studiów pierwszego stopnia na kierunku "filologia" stanowi zatrudnienie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie filologii, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora powinien specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów.
2.
Wymagania w zakresie minimum kadrowego, o których mowa w ust. 1, obowiązują nie dłużej niż do dnia 30 września 2014 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz. 887.