Włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1126

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

Na podstawie art. 261a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, zwane dalej "Kolegium", włącza się z dniem 1 października 2013 r. do Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, zwanej dalej "Uczelnią".
Z dniem włączenia Kolegium do Uczelni pracownicy Kolegium stają się pracownikami Uczelni. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
1.
Z dniem włączenia Kolegium do Uczelni słuchacze Kolegium stają się studentami Uczelni w trybie art. 170 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i kontynuują kształcenie w jej podstawowej jednostce organizacyjnej - Kolegium Pedagogicznym.
2.
Słuchacze Kolegium zostają przyjęci na kierunek "pedagogika" prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach którego tworzy się dla tych słuchaczy dwie specjalności o charakterze zawodowym:
1)
pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym (w zakresie oligofrenopedagogiki) - odpowiadająca realizowanej w Kolegium specjalności: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z informatyką w kształceniu specjalnym;
2)
pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym (w zakresie surdopedagogiki) - odpowiadająca realizowanej w Kolegium specjalności: pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki z informatyką w kształceniu specjalnym.
3.
W ramach specjalności, o których mowa w ust. 2, jest realizowany program nauczania obowiązujący w Kolegium z dniem włączenia do Uczelni, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2016 r.
4.
Studentom, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet studiów w Uczelni okresy nauki w Kolegium.
Ukończenie studiów pierwszego stopnia następuje zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie studiów Uczelni.
W okresie do dnia 30 września 2016 r. minimum kadrowe dla prowadzonych przez Uczelnię studiów pierwszego stopnia na kierunku "pedagogika" stanowi zatrudnienie co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz dorobek naukowy w zakresie kierunku studiów "pedagogika", a także co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, w tym co najmniej czterech posiadających dorobek naukowy w zakresie kierunku studiów "pedagogika" oraz co najmniej dwóch posiadających dorobek naukowy w zakresie dziedziny nauki związanej z kierunkiem studiów "pedagogika".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).