Włączenie Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1657

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 października 2019 r. włącza się Instytut Morski w Gdańsku, zwany dalej "Instytutem", do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej "Uniwersytetem".
Z dniem włączenia Instytutu do Uniwersytetu wygasają kadencje organu kolegialnego i jednoosobowego Instytutu.
Z dniem włączenia Instytutu do Uniwersytetu mienie, należności i zobowiązania Instytutu stają się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu.
Z dniem włączenia Instytutu do Uniwersytetu pracownicy Instytutu stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).