Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1922 r.
w przedmiocie włączenia gminy Kiernozia do powiatu Łowickiego.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania w b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§  1. Gminę Kiernozia wyłącza się z powiatu gostyńskiego i włącza do powiatu łowickiego.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1922 r.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.