Włączenie gmin: Łączki Jagiellońskie i Wojaszówka do powiatu Krosno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.34.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 1924 r.
w przedmiocie włączenia gmin: Łączki Jagiellońskie i Wojaszówka do powiatu Krosno.

Na zasadzie art. 1, 2 i art. 3 ust. z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania w b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Gminy Wojaszówka i Łączki Jagiellońskie wraz z wcielonym do niej obszarem dworskim wyłącza się z powiatu politycznego Strzyżów i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej Jasło i włącza się co powiatu politycznego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej Krosno.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1923 r.