Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie włączenia do miasta Pułtuska wsi Górki. *

Na zasadzie art. 1 ustawy z 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Do miasta Pułtuska włącza się wieś Górki; jednocześnie wyłącza się tą wieś z gminy Kleszewo.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie i dniem 1 lipca 1922 r.
* Z dniem 7 listopada 1933 r. z gminy wiejskiej Kleszewo w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem wyłącza się wieś Kleszewo - Popławy o obszarze 133,28 ha oraz enklawę gruntów wsi Białowieża o obszarze 13,44 ha, zaś z gminy wiejskiej Obryte w tymże powiecie i województwie wyłącza się wieś Popławy o obszarze 113,12 ha i wszystkie wymienione miejscowości włącza się do miasta Pułtuska w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Pułtuska w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem. (Dz.U.33.88.680).